Väljumise eelteade

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Väljumise dokumentide vormistamine >

Väljumise eelteade

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Väljumise eelteate Laeva lahkumisest edastab Laevaagendi firma kasutaja või vajadusel ka Administraator.

 

 

NB! Juhul kui mingil põhjusel Teate õigeaegne saatmine ebaõnnestus (näiteks sellistel juhtudel kui saatmise hetkel puudus kasutatavalt tööjaamal Interneti-side või siis puudus side SSN´iga; või EMDE ise "oli maas"; või elektrikatkestus töökohal, jms.) pöördu probleemiga Administraatori poole.

 

Sarnase sisuga PortPlus teadet SSN´i võimalik (õnnestunult) saata ainult 1 - kord - järgmisel saatmisel ilmub ekraani ülemisele äärele veateade selle kohta, et Teade on juba saadetud. Uue teate saatmiseks peab teate andmete sisu olema muudetud.

Administraatori õigustega isikule on antud õigused PortPlus teadete edastamiseks (eraldi seadistusega teadete juures), ka pärast 1-e tunni möödumist ATD sisestamisest.

 

Vormi alla on lisatud nupp "Trüki", mille abil on võimalik vaadata/välja trükkida Väljumise eelteate printvormi igal ajal, s.t. hetkeks sisestatud andmete seisuga (LK Töölauale salvestub aga alati Teate viimane üles laaditud versioon).

 

 

Lisaks:

- inimeste arv pardal on kohustuslik väljumise eelteates, kui laev läheb edasi EL riiki.

 

 

NB! Väljumise eelteate edastamiseks tuleb eelnevalt ära sisestada vähemalt ohtlike kaupade informatsioon ja infobloki alla ilmub nupp "Saada" andmete edastamiseks.

 

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu ja edasi sakile "Teated".

 

Näidis: LK saki "Teated" ekraanivorm, vt. infoblokki "Teatis väljumisaja kohta"

 

predaparture1

 

 

 

 

4. Infoblokk "Teatis väljumisaja kohta":

- suunates kursori nupule att, ilmub kirje ""Käesolevaga kinnitan, ohtliku lasti deklaratsiooni(id) või muu lasti ohtlikkuse kohta käiv teave on kaptenile enne lastimist üle antud""

- olenevalt sellest, kas laeval on ohtlikke kaupu või mitte, aktiviseeri /ära aktiviseeri "linnukesega" märkeruut "Ohtliku lasti teave üle antud".

 

NB! "linnukese" sisestus ei mõjuta edasist väljumise eelteate täitmist!

 

Näidis:

 

predeparture2

 

 

5. Juhul ohtlikke kaupu laeva pardal ei ole

 

- pole vaja aktiveerida märkeruutu "Ohtliku lasti teave üle antud":

- sisesta klikiga valikust lahtrisse "Ohtlikud kaubad pardal" valikust "Ohtlikke kaupu laeva pardal ei ole "

 

Näidis: ekraanivorm Väjumise eelteade - ohtlikuid kaupu laeva pardal ei ole.

dg12

 

 

6. Juhul kui Ohtlikud kaubad laeva pardal olemas pardal

 

6.1.

- aktiviseeri märkeruut real "Ohtliku lasti teave üle antud" ja teatele registreerunud volitatud kasutajate e-postile (VA´sse), saabub "Teade ohtliku Lastimanifest pardal" (vt. Näidist allpool).

 

- vali valikust klikiga väljale "Ohtlikud kaubad pardal" variant "Ohtlike kaupade täpne kirjeldus" (juhul kui jätta valik "Ei ole valitud", siis nuppu "Saada" teate edastamiseks infobloki alla ei ilmu).

 

 

 

Näidis:

 

predeparture3

NB! Konkreetse LK väljumise Eelteatesse võimalik valikust lahtrisse korraga sisestada järgnevalt ainult üks ohtliku lasti tüüp (vt. Näidist all).

 

NB! Juhul kui LK´son Laeva tüübiks tanker, siis "Ohtliku lasti tüüp" valikusse ilmuvad ainult 3 valiku tüüpi: Tanker:gaas, Tanker:nafta ja Tanker:kemikaal (kõigi nende andmesisestusvormid on erinevad - seadistatavad EMDE Administraatori poolt).

 

 

 

6.2. Sisesta avanenud valikusse "Ohtliku lasti tüüp" klikiga sobiv valikusse:

- Ohtlik kaup pakitult

- Puistlast

- Tanker: gaas

- Tanker: kemikaal

- Tanker: nafta

 

NB! Ohtliku lasti detailide sisestamiseks võimalik valikust lahtrisse sisestada korraga ainult ühte ohtliku lasti tüüpi.

 

dg7

 

NB! Ainult ohtliku lasti tüübi "Ohtlik last pakitud" puhul võimalik andmete sisestamisel kasutada järgnevalt abiks andmesisestusvormi sisse integreeritud EMDE loendit "Ohtlikud kaubad": seda nii andmete üleslaadimisel korrektses formaadis XML/XMLX faili abil või nende sisestamisel andmesisestusvormi kaudu käsitsi.

 

NB! Andmesisestusvormid, olenevalt valitud ohtliku lasti tüübist - ON SISULISELT ERINEVAD (seadistatavad Administraatori poolt)

 

 

 

6.2.1. Juhul kui valitud lasti tüübiks "Ohtlik kaup pakitult" on võimalik ohtliku lasti andme LK juurde sisestada:

- korrektses formaadis XLS või XLSX faili üleslaadimisega (vt. tegevuseid järgnevalt p.6.2.1.1.);

- või sisesta andmed andmerea kaupa eraldi infobloki "Hazmat details - Departure" alla käsitsi, kasutades selleks "Ohtlikud kaubad" loendi abi (vt. tegevuseid järgnevalt p.6.2.1.2.);

- või sisesta andmed kombineeritult (andmete üleslaadimisega EMDE´sse ja järgnev käsitsi toimetamine seal - andmete eemaldamine/lisamine/muutmine).

 

 

6.2.1.1. Sisesta ohtliku lasti andmed korrektse formaadiga XLS või XLSX faili abil (AINULT antud lasti tüübi puhul) ja andmed sisestuvad automaatselt LK juurde, andmeväljadele infobloki "Hazmat details - Departure" all):

- kliki nupule "Vali" real "Ohtlike kaupade täpne kirjeldus (XLS/XLSX)" ja laadi andmed ekraanivormi üles (standardne funktsioon andmete Üles laadimiseks kasutatava tööjama kõvakettalt);

 

Näidis: ohtliku lasti info sisestamine EMDE`sse käsitsi

DG20

 

 

 

Näidis: XLS/XLSX faili näidis, ohtliku kauba andmete Üles laadimiseks EMDE´sse (kasutatav AINULT "Ohtlik kaup pakitult tüübi"puhul).

 

DGexmple

 

NB! EMDE´st Excel`isse alla laaditav Ohtliku kauba andmetega XLS/XLSX eksport faili formaat, on vajadusel järgnevalt kasutatav andmete impordiks EMDE´sse (EMDE poolt genereeritud korrektses formaadis faili).

 

 

 

6.2.1.2. Andmete sisestamiseks andmesisestusvormi käsitsi ,"Ohtlikud kaubad" loendi abiga.

 

- sisesta uue rea väljale "UN number" konkreetse kauba nimetus, selle osa või vastava kaubakoodi number/ või selle osa ning sisesta sobiv loendist pakutavatest klikiga lahtrisse

 

Näidis:

 

dg21

- olemasolevad loendi andmed automaatselt aktiivse rea väljadele  (kõik andmed rea lahtrites järgnevalt käsitsi muudetavad, lisatavad, eemaldatavad). vt. tegevusi vajadusel järgnevalt p.3.4.4.

 

 

Näidis:

dg22

NB! Sisestatud Ohtliku lasti andmete õigesisestuse kontroll toimub andmete SSN´i saatmise hetkel. Juhul kui andmed sisestatud valesti, siis ekraanivormi päisesse ilmub vastav veateatis, milles näidatakse täpselt ära esimese vea koht (juhul kui mitu viga, siis igal järgneval saatmise katsel näidatakse veateatises järgmise vea koht).

 

 

 

6.2.1.3.. Vajadusel on võimalik ohtliku kauba kohta sisestunud andmetele lisaks ka käsitsi vabatekstina andmeid eraldi juurde lisada.

- sisene vajaliku ohtliku lasti kirje andmetesse klikiga nupule dgnupp, vastava rea alguses

- sisesta avanenud ekraanivormi väljale "Lisainfo" vajalik info tekstina (k.a. ja salvesta sisestatud andmed klikiga nupul save.

 

Näidis: ekraanivorm ohtliku kauba andmete juurde lisainfo sisestamiseks

DGadd

 

 

 

 

 

6.2.2. Juhul kui valitud lasti tüübiks:  Puistlast; Tanker: gaas; Tanker: kemikaal või Tanker: nafta

- võimalik ohtliku kauba andmete sisestamine andmevormi ainult andmerea kaupa käsitsi (andmete import ei ole võimalik);

- igal antud ohtliku lasti tüübil on oma, sisuliselt erinev andmesisestusvorm ( EMDE administraatori poolt seadistatav).

 

 

NB! Sisestatud Ohtliku lasti andmete õigesisestuse kontroll toimub andmete SSN´i saatmise hetkel. Juhul kui andmed sisestatud valesti, siis ekraanivormi päisesse ilmub vastav veateatis, milles näidatakse täpselt ära esimese vea koht (juhul kui mitu viga, siis igal järgneval saatmise katsel näidatakse veateatises järgmise vea koht).

 

 

 

6.2.3.. Lisaandmete käsitsi lisamine Ohtliku lasti andmete juurde (vt. Näidist p.6.2.2.1. all)

 

- alati on võimalik ka vastava paberkandjal (PDF) originaaldokumendi kujutise üleslaadimine (see jääb ainult EMDE`sse, seda kellelegi-kuhugile ei edastata).

 

- võimalik on vajadusel sisestada juurde ka Ohtliku lasti kohta infot omava isiku kontaktandmed

sisendnupu infoin klikkimisel lahtri "Lastimanifesti kontakt" juures, avaneb kontaktisiku andmete ekraanivorm, andmete sisestamiseks või muutmiseks (vt. Näidist all)

 

Näidis: ekraanivorm lasti omaniku/kontaktisiku kontaktandmetega, kes oskab antud ohtlikku lasti kirjeldada (vähemalt kontaktisiku telefoni number peab olema kindlasti sisestatud)

 

dg9

 

 

 

6.2.4. Vajadusel on võimalik lisaks ka sisestunud ohtlike lasti andmeid "Hazmat details -Departure" tabeli lahtrites käsitsi parandada või neid ka sealt eemaldada või neid juurde lisada

 

- selleks suuna kursor vajaliku rea vajalikule lahtrile nii, et ilmuks "kursor-käsi" ja kliki lahtril - lahtris avaneb väli andmete sisestamiseks/muutmiseks/eemaldamiseks (vt. Näidist all)

- muuda andmed vastavalt vajadusele käsitsi;

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

NB!

*  - andmevormis täitmiseks kohustuslikud lahtrite väljad (andmete saatmisel SSN´i ilmub nende mittetäitmisel vastavasisuline veateatis)

 

Näidis: ohtlike kaupade andmete muutmine

 

dg23

 

LISAKS:

- Vajadusel kasuta nuppu search uue rea lahtris, sisenemiseks klikiga Ohtlike kaupade loetelusse. Sobiva kirje leidmisel, kliki vastaval real ja järgnevalt selle lõpus asetsevale nupule vali2 ja kirjed kopeeruvad vastava rea lahtritesse"UN number" ja "Ohtliku kauba õige nimetus (EN)". Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik", ekraanivormi ülemises ääres avanenud Dialoogis. SALVESTA oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

6.2.5. Sisestunud Ohtliku lasti andmete eemaldamine Väljumise Eelteate juurest

 

Ohtliku lasti andmeid väljumisel võimalik muuta kuni LK sulgemiseni (Administraatori poolt seadistatav parameeter). Juhul kui Väljumise Eelteade oli eelnevalt saadetud, muutub sellisel juhul Eelteate saatmise staatus - "Saadetud" asemele tekib "Muudetud" (vt. selgitusi andmete saatmise Staatuste kohta järgnevalt p.8)

 

Ohtliku lasti andmete eemaldamise võimalused Väljumise Eelteates (vt. Näidist p.6.2.4.):

 

- kõik korraga -  kliki nupul "Eemalda kõik" ohtliku lasti detailide nimekirja "Hazmat details - Departure" tabeli päises;

- rea kaupa - kliki nupul delete, vastava kirje rea lõpus;

- lahtri kaupa realt -  eemalda kirje lahtrist vastavalt kirjeldusele p. 6.2.4.

 

Andmete uue seisu salvestamiseks kliki nupul save.

 

 

 

7. Väljumise Eelteate saatmine

 

NB!Saabumise eelteadete saatmiseks peab eelnevalt olema kindlasti sisestatud alljärgnev informatsioon LK kohta sakil "2.Laevakülastus": Lähtesadam ja ETA/ETD

NB!"Saada" nupp Väljumise Eelteate juurde ilmub ainult juhul kui on sisestatud Ohtliku lasti info.

 

24t Eelteate saatmise variandid:

- saata saab kõik andmed korraga (PortPlus, Ohtliku lasti info,)

- või saata ainult PortPlus (võimalik ainult koos Ohtliku lasti infoga);

- või muud variandid vastavalt andmete olemasolule ja edastuse operatiivsuse vajadusele (juhul kui püüda saata puudulike andmetega Väljumise Eelteadet ilmub ekraanipäisesse vastavasisuline veateade)

 

 

7.1. Sisesta andmed infobloki "Teatis laeva väljumisaja kohta" väljadele käsitsi vabatekstina:

- Tegelik süvis vööris (m)        - laeva reaalne süvis ahtris laeva väljumisel (ühe koma kohaga täisarvu taga)

- Tegelik süvis ahtris (m)        - laeva reaalne süvis ahtris laeva väljumisel (ühe koma kohaga täisarvu taga)

- Inimeste arv laeval                - inimeste arv laeva väljumisel kokku (täisarv)

 

 

7.2. Väljumise Eelteate saatmiseks kliki nupule "Saada" infobloki all "Teatis laeva saabumisaja kohta -24t" ja Süsteem teostab automaatselt järgmised tegevused:

- edastab sisestatud mahus info SSN´i ja samuti e-posti teated Eesti osapooltele, millised vastavate teadete saamisele registreerunud (vt. Näidiseid allpool);

- edastab kõik vajalikud Teated Organisatsioonidele koos PDF failiga manuses, millised registreerunud antud Teadet saama (vt. kellele edastuvad Teated alamlõigu alt Töölaud: RING-tähis vastavate Organisatsioonide lahtrites, vastava Teate real + nende tähendused, saatmise ajalugu)

- Töölaual, reale Väljumise Eelteade salvestuvad: alati viimase Teate versiooni informatsioon koos Teate numbri, saatmise aja ja Staatusega ning lisaks ka saadetud Teate printvorm (PDF) ja XML´i failid;

- fikseerib teate edastamise jooksvad staatused infobloki alla: dokumendi nime, saatmise staatuse, viimase saatmise aja ja saatja andmed (vt. Näidet all);

- teate saatmise andmed fikseeruvad ka Süsteemi logides.

 

Näidis: saadetud Väljumise Eelteade (koos olemasoleva ohtliku kauba andmetega pardal, mis LK juurde üles laaditud Agendi poolt käsitsi)

 

dg24

 

NB! Juhul kui andmed siin lihtsalt salvestada klikiga nupul save ja mitte klikkida nupule "Saada", siis andmete saatmist SSN´i ja/või Eesti osapooltele - ei toimu.

 

 

8. Väljumise Eelteate edastuse staatused

 

 

 

RING-tähiste tähendused:

 

ringgr - teade saatmata

 

ringG - teade saadetud

 

bullyellow - andmed muudetud pärast viimast saatmist

 

Staatuse kirjeldus vastavalt p. 7.2 Näidises toodule (info avaneb vastaval RING-tähisel klikkimisega).

 

 

NB! Juhul kui Väljumise Eelteate saatmine ebaõnnestub mingil põhjusel, ilmub ekraani päisesse vastavasisuline veateatis.

 

 

NB! Juhul kui mingil põhjusel Teate õigeaegne saatmine (näiteks sellistel juhtudel kui saatmise hetkel puudus kasutatavalt tööjaamal Interneti-side või siis puudus side SSN´iga või Süsteem ise "oli maas" või elektrikatkestus töökohal, jms.) pöörduge probleemiga EMDE Administraatori poole. SSN´i andmeside- või teiste sideprobleemide korral on Administraatoril võimalus järgnevalt ka Teadete eraldi saatmiseks käsitsi Eesti osapooltele ja SSN´i.

 

 

9. Väljumise Eelteate andmete muutmine

 

Andmete muutmine Väljumise Eelteates ja muudatuste saatmine SSN´i ja Eesti osapooltele võimalik kuni LK sulgemiseni EMDE`s (Administraatori poolt süsteemselt seadistatav parameeter).

 

Sarnase sisuga PortPlus teadet SSN´i võimalik (õnnestunult) saata ainult 1 - kord - järgmisel saatmisel ilmub ekraani ülemisele äärele veateade selle kohta, et Teade on juba saadetud. Uue teate saatmiseks peab teate andmete sisu olema muudetud.

 

 

9.1. Sisene konkreetse LK vajalikku ekraanivormi ja muuda soovitavad andmed. Andmete salvestamisel vahetub andmete edastuse staatus - Staatus "Muudetud"bullyellow, samuti muutmise aeg pärast viimast andmete saatmist ning muutja andmed

 

NB! Juhul kui andmeid muuta ja ainult salvestada nupuga save, siis andmed lihtsalt salvestuvad Süsteemis - ei saadeta SSN´i ega Eesti osapooltele.

 

 

9.2. Andmete uuendamisel ja järgneval saatmisel edastab Süsteem ainult need andmed, mis konkreetselt muudeti.

 

 

 

Näidis: e-posti teatis "Teade ohtliku Lastimanifest pardal"

 

DGmail

 

 

Näidis: Väljumise Eelteate printvorm (alati hetke seisu andmetega)

 

predep5

 

 

Näidis: süsteemselt saadetud e-mail Laeva väljumise Eelteate esitamise kohta

 

predep4