Uue laeva lisamine Süsteemi

Navigation:  Süsteemi töö > Laevade loetelu (Laevaregister) >

Uue laeva lisamine Süsteemi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uusi Laevu koos parameetritega saavad Süsteemi sisestada Terminali kasutaja, Laevaagendi firma kasutaja, VA kasutaja, VA Finantstöötaja ja Administraator. Lisaks ka "Lihtsustatud LK kasutaja" LLK loomisel uue laevaga.

 

Lisaks võimalik laevale samas järgnevalt:

sisestada läbivalt Turvalisuse andmed, määrata laevale (juhul kui see regulaarliinil) asenduslaev, samuti ka regulaarliinil töötamise periood ning lisaks sisestada laevale läbivalt erinevaid perioodilisi vabastusi (Vabastus eelteate saatmisest; Vabastus jäätmete teate saatmisest; Vabastus ohtliku kauba teate saatmisest; Vabastus turvalisuse teate saatmisest; Vabastus ISSC saatmisest, Vabastus Veeteetasust.

 

1. Uue Laeva andmete sisestamiseks sisene alamlõiku "Laevad" läbi peamenüü alalõigu "Peamine".

 

2. Uue Laeva lisamiseks kliki nupule plus Laevade loetelu tabeli päises.

 

laevaregister

 

3. Avanevas Laeva andmete vormis täida ära vähemalt kõik tärniga nõutud väljad (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

Näidis: ekraanivorm Laeva andmete sisestamiseks (antud juhul Administraatori õigustega)

 

newship2

 

 

Sakk "1.Laev"

 

4.AFS tunnistuse- ja Mõõdukirja dokumentide ning samuti ka laeva foto lisamine üles laadimine toimub vormi sees, arvuti kõvakettalt dokumendi üleslaadimise standardse protsessi teel (kliki nupule "Vali").

 

5. Vormis sisalduvatest loeteludest "Omanik", "Tüüp", "Klassifik.ühing" ja "Jääklass" (mis Süsteemi ülesalaaditud), valik klikiga sobiv vastavalt väljapakutavast nimekirjast.

 

6. Laeva andmete lisamiseks Laevade loetellu kliki nupul "Jah", lehekülje päises avanenud dialoogis "Luua uus?". Klikkides "Ei" - vorm koos sisestatud andmetega ei salvestu - kaob Süsteemist.

7. Salvesta oma tegevus klikkimisega nupul save ja aktiivne sessioon sulgub uute salvestatud andmetega (andmete salvestamise abiks vt. alamlõiku "Andmete fikseerimine Süsteemis" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus"). Laev koos andmetega salvestub Laevade nimekirjas.

 

8. Laeva parameetrite muutmist vt. alalõigust "Laeva andmete muutmine LK käigus".

 

NB! Valikväljad "Lipuriik" ja "Reg.sadam" on omavahel seotud (vastavalt valitud Lipuriigile, reastuvad Reg.sadam valikusse valitud riigi sadamad) - sellepärast peab enne "Reg.sadam" sisestamist valikust, olema täidetud valikust lahter "Lipuriik". Järgnevalt on võimalik vahetada vajadusel Lipuriik lahtri andmeid. NB! Lipuriik millel mitu registrit: juhul kui tuleb ainult riigi kood, siis võtta alati esimene (01) register;

 

9. Infoblokk "Veeteetasu" on nähtav/kasutatav ainult Administraatori või VA Finantstöötaja õigustega kasutajale. Laeva järgnevaks veeteetasust vabastamiseks vali klikiga valikust "Vabastus" lahtrisse sobiv vabastuse kirje ja salvesta oma tegevus. Sellele järgnevalt automaatselt Laevale LK`dega seotud veeteetasu ei arvestata (alati 0). Veeteetasust vabastamise muutmiseks, vali valikust "Vabastus" jällegi "Ei ole valitud" ja sellest hetkest hakkab Laevale toimima jällegi normaalne veeteetasu arvestus.

 

 

10. Infoblokk "VA kontroll" all (READ ONLY):

10.1. read

- "Andmed kontrollitud VA poolt" ja "Laeva andmete viimane muudatus"        - täituvad automaatselt, pärast vastavate tegevuste/või andmete muudatuste salvestamist volitatud kasutajate poolt (READ ONLY).

- nupp "Kinnita" - VA kasutajatele ja Administraatorile (ainult): klikkimisel kinnitab laeva andmed/andmete muudatuse VA nimel;

- nupp "Uuenda andmed LK`des"  - Administraatorile (ainult): klikkimisel salvestab ja forseerib sisestatud muudatused kõigile LK´dele, kus sisestamata ATA. Samuti kinnitab koheselt VA poolt üle sisestatud andmed (uuendab vastavalt ajalist kirjet real "Laeva andmed kontrollitud VA poolt") ning laev ei ilmu järgnevalt ka VA poolt kontrollimist vajavate laevade nimekirja;

 

10.2.  märkeruudud

- "ISSC ei ole vajalik"        - aktiviseerumisel ei ole ISSC andmete sisestamine/esitamine LK´senam nõutud (samas lahtrite täitmine LK´des alati võimalik). Vabastuse sisestamise protseduuri vt. alamlõigust "Süsteemi osad" > "alalõik Peamine" > "Laevakülastused ja teated" > "Laev" > "Vabastused" ;

 

- "SSN´i mitte saata"        - aktiveerimisel LK`dega seonduvaid teateid SSN´i automaatselt ei edastata. Sisestamiseks/nähtav ainult VA kasutajatele ja administraatorile (vt. tegevusi alamlõigust "Süsteemi töö" > Süsteemi seadistamine" > "Organisatsiooni seadistamine

 

11. Andmed järgnevate infoväljade juurde ilmuvad konkreetse laevaga seotud LK´de vormistamise protsessi käigus automaatselt (numbrid):

 

- "Aastas tasustatud LK´de arv hetkel" (READ ONLY);

- "Ametlikke arveid väljastatud" (READ ONLY);

- "Veeteetasu arvestuse viimane kuupäev" (READ ONLY).

 

12. Lisaks on ekraanivormi parepoolses osas välja toodud Laeva andmete muutmise üldajaloo tabel, järgmiste andmetega (päises lisaks filter vajaliku parameetri otsimiseks)

- Parameeter                - sisestatav/muudetav parameeter;

- Vana väärtus        - muudetav parameeter, olemas ainult juhul, kui parameeter eelnevalt sisestatud;

- Uus väärtus                - muudetava parameetri uus väärtus;

- Muudetud (millal)        - parameetri muutmise täpne aeg;

- infoakentelefon                - nupule klikkides võimalik näha muudatuse teostanud isiku lühiandmeid;

- nupp arrow                - nupule klikkides võimalik siseneda vastavasse LK

 

 

 

Sakk "2.Turvalisuse detailid" (vt. tegevusi alamlõigust "Süsteemi osad" > "alalõik Peamine" > "Laeva külastus ja teated" > "Laev" > "Turvalisuse detailid".

 

Sakk "3.Asendamine ja regulaarliini perioodid" (vt. tegevusi alamlõigust "Süsteemi osad" > "alalõik Peamine" > "Laeva külastus ja teated" > "Laev" > "Asendamine ja regulaarliini perioodid" .

 

Sakk "4.Vabastused" (vt. tegevusi alamlõigust "Süsteemi osad" > "alalõik Peamine" > "Laeva külastus ja teated" > "Laev" > "Vabastused"

 

 

 

Erijuhused:

juhul kui Laeval puudub IMO/ENI või MMSi number, sisestada reale IMO/ENI number - 0000000 (Statistiliselt loetakse kõiki selliseid laevu üheks laevaks);

juhul kui Laeva tüübiks sisestatakse mingi Tanker lisandub pärast kõikide nõutud vormi väljade täitmist, vormi sisse juurde väli RGT (t), mis vajalik samuti kindlasti täita (tankeri veeteetasu arvutamine järgnevalt toimub automaatselt antud parameetri alusel).

Laevaomaniku Organisatsiooni nimi tuleb eelnevalt sisestada Organisatsioonid loetellu - Laevaomaniku Organisatsiooni sisestamisel loetellu, sisestada ainult sisestusvormi nõutud väljade info.

juhul kui Süsteemi loodud mitu sama (sarnast) Laeva, siis võimalik kasutamiseks mittekõlbulik Laev ajutiselt eemaldada Laevade nimekirjast/valikust - aktiviseeri selleks märkeruut "Ei kehti" vastava Laeva andmete infoblokis "Identifikatsioon" ja salvesta andmed. Samas on sellised Laevad Laevade loetelust vajadusel leitavad -  kui otsingul aktiveerida nimekirja päises filtri parameeter "Näita ka mittekehtivad laevad".

 

NB!

Laeva positiivseks otsingu tulemuse eelduseks Laevaregistrist on see, et otsitava Laeva nimi on korrektselt sisestatud Süsteemi Laevaregistrisse - nimes kasutusel õiged tähed, mitmesõnalise nime sisestamise korral jälgida ka, et tühikud oleksid paigas.