Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõik sisaldab järgmiste funktsionaalsuste kirjeldust:

 

Laevaagendi ATA edastamine;

Sadamakapteni teate edastamine (Sadama ATA);

Laevaagendi ATD edastamine;

Sadama ATD edastamine.

 

ATA/ATD Teadete saatmise staatused LKE infobloki all on välja toodud järgnevalt (vastavad staatused näha kui hiire-kursor suunata RING-tähisele):

eraldi PortPlus Staatus: SafeSeaNet / Eesti osapooltele ning eraldi Saabumisel / Väljumisel

 

graybul - Ei ole saadetud

 

redbul - aeg sisestatud, kuid saatmata (lisaks sellise ATA/ATD kirje real LK´de nimekirjas  - punane, vt. kirjeldust allpool)

 

greenbul - Saadetud

 

bullyellow- Muudetud, aga uuesti saatmata (tuleb uuesti saata - olenevalt saatmisest möödunud ajast saab saata kas Laevaagendi firma kasutaja või Administraator; lisaks sellise ATA/ATD kirje real LK´de nimekirjas  - kollane, vt. kirjeldust allpool).

 

 

LAHENDUSES välja toodud eraldii staatused ATA/ATD andmete edastamiseks:

- saatmisel SSN´i /PortPlus Staatus: SafeSeaNet (Saabumine/Väljumine)/;

- saatmisel kohalikele kontrollorganitele /Eesti osapooltele (Saabumine/Väljumine)/.

 

 

Laevaagendi firma ATA/ATD aega muuta ja uuesti saata saab ainult kuni 1 tunni jooksul pärast esmast ATA/ATD aja saatmist SSN´i (pärast seda enam muuta ei saa - SSN´ist tuleb veateade, vt. joonist all).

Pärast 1-e tunni möödumist ATA või ATD saatmisest, ei ole Agendil SSN´i kordusteadet muutusest saata enam võimalik  -  ekraani päisesse ilmub vastavasisuline veateatis ning sama pakutakse Dialoogiga "Jah/Ei" valikust Teadete edastamiseks ainult Ametitele (e. siis kõigile volitatud saajatele v.a. SSN).

 

Juhul kui ATA/ATD aega kordussaatmisel mitte muuta, ilmub veateade "ATA/ATD juba edastatud".

Sarnase sisuga PortPlus teadet SSN´i võimalik (õnnestunult) saata ainult 1 - kord - järgmisel saatmisel ilmub ekraani ülemisele äärele veateade selle kohta, et Teade on juba saadetud. Uue teate saatmiseks peab teate sisu olema muudetud. Administraatori õigustega isikule on antud õigused PortPlus teadete edastamiseks (eraldi seadistusega teadete juures), ka pärast 1-e tunni möödumist ATA/ATD sisestamisest.

 

NB! Juhul kui mingil põhjusel Teate/Teadete õigeaegne saatmine ebaõnnestus (näiteks sellistel juhtudel kui saatmise hetkel puudus kasutatavalt tööjaamal Interneti-side või siis puudus side SSN´iga; või Süsteem ise "oli maas"; või elektrikatkestus töökohal, jms.) pöördu probleemiga Administraatori poole.

 

 

 

Lahendus teostatud järgmiselt:

 

1. Sadama kasutaja ja Laevaagendi firma kasutaja saavad sisestada ja saata ATA ja ATD andmeid ainult nende rolliga eraldi määratud lahtritesse:

- Sadama kasutaja saab sisestada ATA ja ATD ajad ainult "Sadam" infoväljadele vastavates lahtrites - LKE esimesel sisenemisel ja viimasel väljumisel.

- Laevaagendi firma kasutaja saab sisestada ATA ja ATD ajad (vajadusel) kõikide LKE`de juurde ja ainult "Laevaagendi ATA" ja "Laevaagendi ATD" infoväljadele vastavates lahtrites.

 

2.

- Juhul kui Laevaagendi kasutaja lahter on (veel) andmetest tühi, sisestub sinna automaatselt Sadama poolt sisestatud vastav aeg.

- Laevaagendi firma kasutajal on alati võimalik, kas Sadama aega vastava eraldi nupuga kinnitada või salvestada sinna saatmiseks oma ATA või ATD aeg.

NB! Pärast seda võib küll Sadama kasutaja aega oma lahtris muuta, kuid see ei muuda enam aega Laevaagendi firma kasutaja vastavas lahtris.

 

3. Mõlemal rollil oma variandid andmete saatmiseks

- Sadama teated edastuvad PPA´le (Sadamakapteni teade). Saatmiseks piisab ainult andmete salvestamisest väljadel "Sildumise aeg (Sadam)" ja "Väljumise aeg (Sadam)" ;

- Laevaagendi teated edastuvad SSN´i, VA´le ja Sadamale (samuti fikseeruvad need LK Töölauale). Saatmiseks nupud: "Saabumisteate saatmine (ATA)" ja "Väljumisteate saatmine (ATD)).

 

 

Sadama kasutajale loodud võimalus ATA ja ATD saatmiseks Eesti osapooltele ainult aja salvestamise teel lahtris e. uus teade PPA´le edastatakse igal andmete salvestamisel antud lahtrites (kuni ATA või ATD sisestamiseni)

Laevaagendi firma kasutajal ainult salvestamisel ATA või ATD ajad nomineeritud Kasutajatele ei edastu - saatmiseks tuleb kindlasti klikkida vastava aja saatmise nupul.

 

1. ATA/ATD teadete teavitused:

- Agendil EPNPortPlusATA ja EPNPortPlusATD (e-mail ja x-Tee) -  Tegeliku saabumise/väljumise aja teade;

- Sadamal PortAta ja PortAtd (e-mail) - Sadamakapteni teade laeva saabumisest sadamasse / Sadamakapteni teade laeva lahkumisest sadamast.

 

2. LKE´de aja teated saabumisel/väljumisel

Agendi poolt sisestatav igale LKE

pile eraldi. Sadam saab sisestada ainult esimese LKE saabumise ja viimase LKE väljumise ehk juhul kui on üheetapiline LKE, siis ATA= esimese LKE saabumise aeg ja ATD= viimase LKE väljumise aeg;

- VesselArrivalNotification/ VesselDepartureNotification (e-mail) - Laevaagendi teade laeva saabumisest / Laevaagendi teade laeva lahkumisest.

 

 

NB!

LK Töölauale tuuakse välja ainult Laevaagendi kasutaja poolt sisestatud ATA ja ATD andmed:

- infoblokis "Saabumise teated", reale "Tegeliku saabumise aja teade" salvestuvad: Teate /Dokumendi number, saatmise aeg ja Staatus ning lisaks ka saadetud Teate printvormi (PDF) ja XML´i failid;

- infoblokis "Väljumise teated", reale "Tegeliku väljumise aja teade" salvestuvad: Teate /Dokumendi number, saatmise aeg ja Staatus ning lisaks ka saadetud Teate printvormi (PDF) ja XML´i failid;

 

 

 

Näidis:  muudetud ATA saatmise proov pärast 1-e tunni möödumist

 

atanew

 

 

Juhul kui ATA/ATD mingil põhjusel saatmata SSN´i, siis sellisel juhul vastavad kirjed LK nimekirjas, lahtris Laevaagent (ATA) või Laevaagent (ATD) tähistuvad järgnevalt:

 

- LK aega ATA/ATD pole kordagi saadetud  - punasega (näha Agendile, VA kasutajale, Administraatorile)

 

- LK aeg ATA/ATD üks kord saadetud, järgnevalt muudetud, kuid muudatused uuesti saatmata - kollasega  (näha ainult Administraatorile)

 

 

Näidis: LK´de nimekiri administraatori õigustega

 

SSNnotSent

 

 

NB! Ajutiste probleemide korral ATA/ATD teadete saatmise korral, edastab vastavad teated Administraator talle kasutajaõigustega võimaldatud funktsionaalsuste abil (vt alalmlõiku: "Süsteemi töö" > "Levakülastused LK" > "Laeva teadete edastamine Administraatori poolt")

 

NB!Juhul kui ATA saatmise hetkel väljale "Järgmise sadama ETA" sisestatud aeg on varasem kui väljale "Laeva väljumise aeg/ETD", siis Süsteem sisestab/salvestab saatmise hetkel väljale "Järgmise sadama ETA" automaatselt aja "Laeva väljumise aeg/ETD" +4 tundi. Aeg lahtris "Järgmise sadama ETA" on Agendi poolt järgneval vajadusel lihtsalt käsitsi muudetav. LISAKS, sellisel juhul saadetakse registreerunud Kasutajale automaatne e-mail ”Teade laeva järgmisse sadamasse saabumise aja ETA muutmisest”.