Saabumisteade (IMF)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Saabumise dokumentide vormistamine > Lasti klaarimine saabumisel (IMPORT) >

Saabumisteade (IMF)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saabumisteate EMTA süsteemi saab edastada AINULT Laevaagendi firma Kasutaja (või vajadusel ka Administraator).

IMF ekraanivormi saab täita alles pärast Impordi lastimanifesti ekraanivormi kohustuslike väljade täitmist ja Deklaratsiooni/de esitamist.

 

NB! EMDE´s võimalik IMF´i vormistamine ja saatmine kaTollisüsteemist saadud (MRN) andmete alusel  - IMF´i saatmise aeg ei ole hetkel kuidagi seotud ATA´ga.  

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene vajalikku LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile ".Dokumendid" (Saabumisel).

 

4. IMF´i sisestamiseks kliki nupule "Lisa uus IMF", infobloki "IMF" all.

 

Märkus: nupp "Lisa uus IMF" kaob IMF loomisele järgnevalt koheselt ja ilmub tagasi alles pärast seda, kui IMF saab Aktsepteeritud või Tühistatud staatuse.

 

 

imf

 

 

4. Täida avaneva IMF vormi (vajalikud) väljad

 

4.1. Infoblokk "Vedaja"

rida "Vedaja EORI number"                        - tekstiväli, sisesta väljale vedaja EORI number.

EORI numbri olemasolul lahtris "EORI number" on võimalik klikiga nupule  -  "Kontrolli EORI kehtivust" kontrollida sisestatud EORI numbri kehtivust SOAP-teenusega. Juhul kui EORI number korrektne ilmub lahtri ette roheline greenbul RING-tähis ja kursori suunamisel sellele, ilmub tekst "EORI on kehtiv". Juhul kui andmebaasis lisaks olemas aadressiandmed edastuvad vastavad andmed  automaatselt infobloki "Vedaja" vastavatele väljadele.

Juhul kui EORI number ei ole korrektne ilmub punane redbul RINGtähis ja kursori suunamisel sellele ilmub tekst "EORI ei ole kehtiv".

 

Nupu klikkimisel saadud staatuse andmeid ei salvestat ehk siis ekraanivormisulgemisel staatuse andmed kaovad (kontrollimiseks tuleb klikkida uuesti). Sideprobleemide korral serverite vahel ilmub EMDE kasutajatele vastavasisuline veateatis.

 

rida "Nimi"                                        - tekstiväli, sisesta Organisatsiooni nimetus;

rida "Tänav ja majanumber"                        - tekstiväli, sisesta Organisatsiooni aadress (tänav ja majanumber);

rida "Postiindeks"                                - numbriväli, sisesta postiindeks eelnevalt sisestatud aadressi juurde;

rida "Linn"                                        - tekstiväli, sisesta linn eelnevalt sisestatud aadressi juurde;

rida "Riik"                                        - sisesta väljale riigi nimetus või kood või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse ja kliki järgnevalt sama infobloki all asetsevale nupule "Lisa".

(Vajadusel) kasuta sobiva Riigi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus. Klikkimisel avaneb Riigid loend: vajaliku riigis sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres.

 

rida "Kontaktandmed"                                - tekstiväli, sisesta väljale Vedaja kontaktandmed (tel; e-mail; vms)

 

SALVESTA vajadusel oma tegevus nupuga        save .        

 

 

Näidis: IMF vorm

 

imfvorm

 

 

4.2. IMF kirjete sisestamine Saabumisteatesse ja vajadusel nende muutmine (vt. Näidist p. 4.1.).

Märkus: tähis * , IMF kirjete tabeli lahtris "Mahalaadimistunnus" tähendab antud juhul, et tegemist on sadamas mahalaaditava kaubaga. Tähise puudumine antud lahtris tähendab omakorda, et tegemist on transiitkaubaga ja mahalaadimist ei toimu. Vajadusel on nimetatud kirjet võimalik sealt eemaldada või muuta (vt. kirjeldust p. 4.2.3.)

 

IMF kirjete sisestamiseks Saabumisteatesse on loodud 3 moodust:

 

4.2.1. IMF kirjete genereerimine ICS`st

 

- kliki nupul "Genereeri ICS´ist";

- genereerunud kirjed reastuvad IMF kirjete tabelisse üksteise alla;

imfkirje

 

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p.4.1

 

4.2.2. IMF kirjete genereerimine lüüsist

- kliki nupul "Vali lüüsist";

- deklaratsioonid reastuvad IMF kirjete tabelisse üksteise alla (kirjete lisamine, muutmine, eemaldamine järgnevalt sarnaselt p. 4.2.3.ja 4.2.4.) ;

 

Näidis: Lüüsist valitud deklaratsioonide nimekiri (tühi tabel)

 

icsdecs

 

4.2.3. IMF kirjete käsitsi lisamine IMF kirjete tabelisse ja sealt eemaldamine vajadusel

- täida (vajadusel) väljad, ICS kirjete tabeli viimasel real

- kliki järgnevalt nupul "Lisa ja IMF kirjete tabelisse sisestub uus kirjete rida ning Süsteem on valmis järgmise kirje sisestamiseks.

- salvesta andmed klikiga nupul save.

 

IMFhand

 

 

4.2.4. IMF kirjete muutmine ICS kirjete tabelis

 

- kliki nupul "Muuda", muutmiseks vajaliku kirje rea lõpus;

 

muuda

 

- muudetava rea lahtrid aktiviseeruvad kirjete muutmise teostamiseks (teiste ridade kirjed hetkel READ ONLY). Sisesta vajalikud muudatused IMF kirje reale, lahtrite kaupa ja kliki muudatuste salvestamiseks ilmunud nupul "Valmis";

 

 

muuda2

 

- IMF-kirjete nimekiri taastub, juba sisestatud muudatustega

 

muuda3

 

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

4.3. Infoblokk "IMF"

 

rida "Sisenemise tolliasutus"                        - valikväli, sisesta väljale tolliasutuse nimetus või kood või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta sobiva Tolliasutuse koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus. Klikkimisel avaneb Tolliasutuste loend: vajaliku Tolliasutuse sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

4.4. Saabumisteate saatmine

 

- kliki nupul "Saabumisteate saatmine", IMF infobloki all paremas ääres.

 

exviga2

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p.4.1

 

TULEMUS:

Süsteem

- salvestab sisestatud andmed;

- andmete saatmisele järgnevalt lisanduvad automaatselt "IMF" lahtrisse juurde täidetud read " Saabumisteate esitaja" ja."Saabumisteate esitaja esindaja" andmetega;

- lisaks ilmub rida "Saabumisteate staatus", kus näidatud ära kas Saabumisteade on EMTA poolt kinnitatud või tagasilükatud ning fikseeritud ka vastava toimingu täpne aeg.

 

Juhul kui Saabumisteade tagasilükatud, siis vaata logide sisust järele probleemi sisu (saki all 2.Logid")- teosta järgnevalt vajalikud parandused sisestatud andmetes ja saada Saabumisteade uuesti kuni saad teatele vastuse Staatusega "Saabumisteade aktsepteeritud".

 

 

4.5. IMF´i tühistamine

 

Nupp "Tühista" infobloki all "IMF" on nähtav ja kasutatav ainult EMTA kasutaja rolliga (või Administraatorile). IMF´i tühistamise EMDE´st saab vajadusel teostada ainult EMTA kasutaja, vastava eelneva kokkuleppe alusel Agendifirma kasutaja Organisatsiooni ja EMTA vahel.

 

IMF´i tühistamiseks:

- kliki nupul "Tühista", IMF infobloki all vasakus ääres.

- lisaks ilmub rida "Saabumisteate staatus", kus näidatud ära kas Saabumisteade on tühistatud ning fikseeritud ka vastava toimingu täpne aeg.

- kõik andmed tühistatud IMF´is ainult READ ONLY (neid ei saa enam kasutada).

 

IMF´i Staatusesse fikseerub vastav kirje " Tühistatud" ja selle teostamise täpne aeg.

SALVESTA oma tegevus nupuga save.

 

Näidis: Tühistatud IMF

 

imfcanceled

 

- nupp "Lisa IMF" ilmub tagasi ekraanile "5.Dokumendid saabumisel", IMF infobloki alla. Võimalik sisestada uus IMF.

 

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p.4.1

 

 

imfnew

 

 

 

5. IMF logide vaatamine

 

- kliki IMF ekraanvormi sakil "Logid"

 

Näidis: IMF Saabumisteate logid

 

imflogs

 

IMF "Saabumisteate" saatmised ja EMTA vastused fikseeritakse samas IMF´i logides (viimane logi alati kõige ülemine logide nimekirjas):

- juhul kui vastava Teate rea lahtrisse "Tulemus" ilmub tähis KREST ja kirje "Saabumisteade tagasilükatud"(vt. Näidist: IMF Saabumisteate logid), siis see näitab, et Saabumisteade ei ole EMTA poolt aktsepteeritav või toimub esitatud andmete kontrollimine EMTA poolt. Kliki tähisel ja vaata probleemi sisu (vt. Näidist: Saabumisteate tagasilükkamise põhjuse veateatise sisu). Teosta järgnevalt vajalikud parandused sisestatud andmetes ja saada Saabumisteade uuesti EMTA`sse . Saada seni kuni saad Deklaratsioonile MRN-numbri (vastuse "Deklaratsioon aktsepteeritud" logi lahtrisse "Tulemus")

 

- vajadusel on võimalik vaadata Süsteemi poolt saadetud/saadud XML-failide sisu, klikkides vastaval nupul logidesxml:

- real "Sõnum"- Süsteemi poolt EMTA Süsteemi edastatud XML;

- real "Tulemus" - EMTA Süsteemist saadud XML vastus;

- samuti on võimalik näha saadetud/vastatud XML´ide saatmise aegasid (lahtrid "Saatmise aeg"/"Kättetoimetamise aeg").

 

 

Näidis: Saabumisteate tagasilükkamise põhjuse veateatise sisu

imferror

 

 

6. UUS:

 

EMTA lisas POBOX-süsteemi uue teate: ArrivalNotificationStateChange ("IMF Saabumisteade staatus muudetud"). Nimetatud teate saamisel muutub IMFi staatus Süsteemis ja samuti edastub e-maili teade vastava staatuse muutuse kohta teatele registreerunud kasutajale.

Uued staatused:

 

 

- "Kontrollimisel";

- "Laadimine lubatud".

 

Näidis: teade IMF Saabumisteate staatuse muutumise kohta (IMF´i logides)

pobox1

 

 

Näidis: e-posti teade IMF staatuse muutumise kohta (seadistatav Administraatori poolt: "Kontrollimisel" ja "Laadimine lubatud" teadete sisu on sarnane, muutub ainult info Staatuse taga: "Kontrollimisel" või "Laadimine lubatud" )

 

pobox2

 

 

Näidis: Dokumendid saabumisel ekraanivorm (IMF staatusega "Laadimine lubatud", MRN 14EE1210EE10003015)

 

pobox3

 

Lisaks:

 

- loodud IMF`i Süsteemist eemaldada ei saa - võimalik ainult selle tühistamine.

 

ERAND: JUHUL KUI ICS vormistatud Tollisüsteemis ja IMF vormistatakse/edastatakse EMDE kaudu ning saatmisel saadakse vastus Staatusega "Saabumisteade aktsepteeritud", kuid tühistatakse Tollisüsteemis  - siis sellist IMF´i EMDE´s tühistada enam ei ole võimalik. Võimalik tühistada ainult Tollisüsteemis. VAJADUSEL võimalik EMDE´st järgnevalt Arendaja poolt eemaldada Tollisüsteemis juba tühistatud IMF (vastava Saabumisteate tolliviide MRN´i alusel).  Järgnevalt juba luua EMDES´s samade andmetega uus IMF, millele saatmisel saada juba uus Saabumisteate tolliviide (MRN).