Lastimanifestide aruanne sadamale

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Lastimanifestide aruanne sadamale

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ligipääsu Lastimanifestide aruande toimetamiseks omavad Sadama kasutaja ja vajadusel ka Administraator. Sadama kasutaja saab toimetada ja kinnitada ainult oma andmeid ning Administraator vajadusel vastavalt kõikide sadamate andmeid. Teised kasutajad, kellel ligipääs antud alamlõigule, ainult näevad andmeid (READ ONLY).

 

NB! Selleks, et aruande ekraanivorm avaneks Kasutajatele mõistliku aja piires on algselt Administraatori poolt aruandele seadistatud järgmised "vaikimisi" filtri paramaaterid:

-   väli "Manifesti tüüp" - valitud "Impordi lastimanifest";

-   märkeruudu väli "Ilma tühistatuteta"  - aktiviseeritud ;

-   aeg alates (ATA/ATD) - valitud alates 01.10.2016;

-   väli "Sadama poolt kinnitatud"  - valitud "Ei";

-   väli "Vaade"   -   valitud "Lastimanifestide aruanne sadamale"  (PIVOT)

 

Kasutajal võimalik aruande vaateid muuta vastavalt vajadusele, kasutades selleks filtri parameetrite võimalusi aruande päises (vt. kirjeldusi allpool).

 

Näidis: Lastimanifestide aruanne sadamale (antud juhul Tallinna sadama kasutaja õigustega)

 

LMaruanne

 

Lastimanifestide aruande päise filtrid:

 

Filtri parameeter

Kirjeldus

 

 

Laev

Otsinguga valikväli - sisesta väljale otsitava laeva nimi või selle osa ja vali pakutavast nimekirjast välja sobiv

JUHUL kui jätta valikusse "Kõik" sisestuvad aruandesse kõikide laevade Manifestide andmed

Laevakülastuse number

Sisesta väljale otsitava LK`e number

JUHUL kui väli jääb tühjaks otsitakse kõikide sadama/te/ga seotud LK`te manifestide andmeid

Manifesti tüüp

Sisesta väljale, "+" funktsiooni abil, klikiga otsitava/te manifestide tüübid (kas eraldi Ekspordi Lastimanifestid või Ekspordi Lastimanifestid või Transiidimanifestid  või nende kombinatsioon)

JUHUL kui jätta "KÕIK", siis sisestuvad aruandesse kõikide otsitavate manifestide tüüpide andmed. Manifesti/de tüübi eemaldamiseks väljalt kasuta sarnaselt nuppu "-"

Ilma tühistatud Manifestideta

JUHUL kui väli aktiviseeritud  - ei näita aruandes tühistatud Manifestide andmeid

Aeg alates (ATA/ATD)

sisesta väljale otsinguks vajalik ATA/ATD alguse aeg kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil

Aeg kuni (ATA/ATD)

sisesta väljale otsinguks vajalik ATA/ATD lõopu aeg kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil

Kaup

valikväli - sisesta avanevast valikust väljale klikiga sobiva kauba nimetus

JUHUL kui "KÕIK" - sisestuvad otsingusse kogu nimekirja kaubad

Sadama poolt kinnitatud

valikväli:  1. kui sisestada klikiga "Jah" otsib ainult kinnitatud andmetega Lastimanifeste; 1. kui sisestada klikiga "Ei" otsib ainult kinnitamata andmetega Lastimanifeste.

3. JUHUL kui "KÕIK" - otsin mõlemat tüüpi andmetega Lastimanifeste

Vaade

"vaikimisi" avane arunne alati vaatega -  "Lastimanifestide aruanne Sadamale" PIVOT. Erinevaid (sisuandmetega) vaateid võimalik avada aruande horisontaalridadel duubel-klikkimisega  (avaneb vastav Lastimanifestide nimekiri, koos otsesisendiga vastava Lastimanifesti andmetesse)

otsi

nupp Lastimanifestide aruande otsingufiltri käivitamiseks

 

 

NB! Süsteemi kaudu edastub Statistikaametile kõikide Lastimanifestide informatsioon  -  nii Sadama poolt juba kinnitatud- kui kinnitamata andmetega Manifestide kohta (SA aruanne).

 

 

Lastimanifestide aruandes sadamale on Sadama kasutaja rollile on Sadama poolt kinnitamata Manifestid Aruandes välja toodud punaste kirjetega ja Dokumentide nimekirjas vastava Manifesti kirje taga punane RING-tähis.