Laevad

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Laevad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Antud alamlõigu all asub Laevade loetelu (Laevaregister) Süsteemis (vt. kirjeldust järgnevalt alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Laevade loetelu (Register)").

 

laevaregister

 

1. Vajaliku Laeva leidmiseks võimalik kasutada nimekirja päises asetsevaid filtrite parameetreid. Laeva andmetesse sisenemine läbi nupu laev2 , vastava Laeva kirje rea alguses.

 

2. Laeva andmete vorm, koos parameetrite muudatuste üldajalooga (vt. tegevusi järgnevalt alamlõigust: "Uue laeva lisamine Süsteemi" või "Laeva andmete muutmine"

 

 

Näidis: Laeva "Thun Gemini" andmed koos andmete muutmise ajalooga hetkel (administraatori õigustega ekraanivorm)

(andmeväljad "Aastas tasustatud LK´de arv hetkel", Ametlikke arveid väljastatud" ja "Veeteetasu arvestuse viimane kuupäev" muutuvad automaatselt, vastavalt LK´de alusel vastavate makseteatiste koostamisele).

thungemini

 

 

Laeva andmete vormi väljade kirjeldus:

 

Andmeväljad

Tüüp

Kohus-tuslik

Sisu

Infoblokk "Identifikatsioon"
Laeva nimi

tekstiväli

x

Laeva nimetus (ainult suurte tähtedega)

IMO / ENI number

numbriväli

x

Laeva identifitseerimis kood, IMO või ENI registris omistatud number

Kutsung

tekstiväli

x

Laeva unikaalne kutsungi kood

MMSI number

numbriväli

x

Laeva Maritime Mobile Service Identity number

Lipuriik

rippvalik

x

Laeva registreerinud riigi nimetus (valida registrist Lipuriigid)

NB! Valikväljad "Lipuriik" ja "Reg.sadam" on omavahel seotud (vastavalt valitud Lipuriigile, reastuvad valikusse "Reg.sadam" valitud riigi sadamad) - sellepärast peab enne "Reg.sadam" sisestamist valikust, olema täidetud valikust lahter "Lipuriik". Järgnevalt on võimalik vahetada vajadusel Lipuriik lahtri andmeid.

NB! Lipuriik millel mitu registrit: juhul kui tuleb ainult riigi kood, siis võtta alati esimene (01) register;

Lisatud pargas**

tekstiväli

 

NB! Väli ilmub ainult juhul, kui LK loomisel laeva tüübiks sisestada "Tõukurpuksiir" või Vedurlaev või Tõukurlaev" (Tug või Pusher Tug).

Eraldi on välja toodud alalõik LK "puksiir ja pargas", kus on ära kirjeldatud LK loomise protsess erinevate pargase ekasutamise variantude puhul saabumisel/väljumisel (sama pargasega, ilma pargaseta, uue pargasega). vt. kirjeldust järgmisest alamlõigust: Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > "LK "puksiir ja pargas"

Laeva foto

fail

 

Laeva foto (Üles laadimiseks) soovitavalt JPG formaadis, standardne funktsioon faili Üles laadimiseks kasutatava masina kõvakettalt

Ei kehti

märkeruut

 

Kasutamiseks ainult Administraatori- või VA kasutaja õigustega isikule (teistele READ-ONLY): märkeruudu aktiveerimisel, võimalik vajadusel konkreetne Laev koos andmetega eemaldada laevade valiku nimekirjast (juhul kui Süsteemi sisestatud mitu ühesugust Laeva, siis Süsteemis peaks neist kasutuses olema ainult üks). Samas on sellised Laevad Laevade loetelust vajadusel leitavad -  kui otsingul aktiveerida filtri parameeter "Näita ka mittekehtivad laevad" nimekirja päises.

Infoblokk "Sertifikaadid"


 


Reg. number

numbriväli

 

Laeva registreerimise number vastavalt registreerimise sertifikaadile

Reg. sadam

rippvalik

x

Laeva registreerimise sadama nimetus (valida registrist Sadamad)

NB! Valikväljad "Lipuriik" ja "Reg.sadam" on omavahel seotud (vastavalt valitud Lipuriigile, reastuvad Reg.sadam valikusse valitud riigi sadamad) - sellepärast peab enne "Reg.sadam" sisestamist valikust, olema täidetud valikust lahter "Lipuriik". Järgnevalt on võimalik vahetada vajadusel Lipuriik lahtri andmeid.

Väljaandja

rippvalik

 

Laeva registreerimistunnistuse välja andnud institutsiooni nimetus (valida registrist Lipuriigid ja Klassifikatsiooniühingud)

Kehtib kuni

kalender

 

Dokumendi kehtivusaeg

AFS tunnistus

fail

 

Anti-fouling System sertifikaat (Üles laadimiseks), standardne funktsioon faili Üles laadimiseks kasutatava masina kõvakettalt

Infoblokk "Reeder- või operaatorfirma (ISM vastutav)"


 

NB! Reederi andmed saadetakse SSN´i (väljad XML´is: CompanyName, IMOCompanyNr);

Vali varasemast

valik

 

sisesta väljale Organisatsiooni nimi või selle osa ja klikka valikust sobiv lahtrisse Organisatsioon "ISM vastutav"

Organisatsiooni nimi

tekstiväli

 

organisatsiooni "ISM vastutav" nimetus sisestub lahtrisse automaatselt, pärast valiku tegemist

Organisatsiooni IMO

numbriväli

 

Organisatsioon  IMO number (kontroll - 7 numbrit!), sisestub automaatselt Laeva andmetest, samas võimalik ka käsitsi siestada

Riik

valik

 

sisesta riikide valikust klikiga sobiv lahtrisse

Infoblokk "Parameetrid"


 


Omanik

rippvalik

 

Sisesta väljale Laevaomaniku Organisatsiooni nimi või selle osa ja sisesta avanevast nimekirjast klikiga sobiv lahtrisse (e. valida registrist Organisatsioonid). NB! Organisatsioonid loetellu tuleb eelnevalt sisestada ka Laevaomaniku Organisatsioon - sisestada ainult sisestusvormi nõutud väljade info.

Ehitusaasta

kalender

x

Laeva ehitusaasta

Tüüp

rippvalik

x

Laeva tüüp (valida registrist Laeva tüübid)

Laevakere**

rippvalik

x

Laevakere lühikirjeldus (valida registrist Laevakere tüübid) - väli ilmub ainult juhul kui Laeva tüübiks valitud mingit tüüpi "Tanker"

GT

numbriväli

x

Laeva kogumahutavus (GT)

RGT**

numbriväli

 

Laeva vähendatud kogumahutavus (Reduced tonnage) - väli ilmub ainult juhul kui Laeva tüübiks valitud mingit tüüpi "Tanker". Sisestamiseks oluline parameeter: veeteetasu ja lootsiteenuste tasu arvestamisel.

Klassif.ühing

rippvalik

 

Klassifikatsiooniühing (valida registrist Klassifikatsiooniühingud)

Jääklass

rippvalik

 

Laevale registripaberid väljaandnud klassifikatsiooniühing ja laevale jääklassi väljaandnud klassifikatsiooniühingud võivad/saavad Süsteemsi olla erinevad, s.t. nimetatud väljade loetelud ei ole omavahel otseselt seotud. Jääklassi info väljal koosneb 3-st osast:

esimeses osas -        laevale omistatud ekvivalentne jääklass;

teises osas - Klassifikatsiooniühingu nimetus, milline laevale Jääklassi omistas;

kolmandas osas        - Jääklassi väljaandnud Klassifikatsiooniühingu jääklassi kood .

Pikkus (LOA, m)

numbriväli

 

Laeva (ja lisatud pargase) üldpikkus (ingl.k. Length Overall)

Laius (beam, m)

numbriväli

 

Laeva (ja lisatud pargase) laius, kui pargas on kinnitatud laeva kõrvale

Mõõdukiri

fail

 

Sisestatud laeva ja pargase mõõtude allikaks olev dokument - laaditakse üles vajadusel

Infoblokk "Mõõtmed jäämurdja, lootsi ja pukseerimise tarbeks"


 


Maksimum süvis (m)

numbriväli

 

Laeva maksimaalne süvis

Parda kõrgus (m)

numbriväli

 

Laeva parda kõrgus

Peamasinate arv

numbriväli

 

Laeva peamasinate arv

Võimsus (kW)

numbriväli

 

Laeva peamasinate koguvõimsus

Veeväljasurve/DWT (tonn)

numbriväli

 

Laeva veeväljasurve

Vindi tüüp

tekstiväli

 

Laeva vindi tüüp

Laeva kiirus vabas vees (sõlme)

numbriväli

 

Laeva kiirus vabas vees

Vööripõtkuri võimsus (kW)

numbriväli

 

Laeva vööripõtkuri võimsus

Ahtripõtkuri võimsus (kW)

numbriväli

 

Laeva ahtripõtkuri võimsus

Märkused

mitmerealine tekstiväli

 

Väli lisainformatsiooni sisestamiseks

Veeteetasu


 


Vabastus

rippvalik

 

kasutatav Administraatorile või VA Finantstöötajale (ainult). Laeva veeteetasust vabastamiseks läbivalt valida nimekirjast klikiga sobiv vabastus ja salvestada tegevus (ja järgnevalt Laevale enam veeteetasu LK´des ei arvestata). Vabastuse eemaldamiseks valida valikust jälle "Ei ole valitud" ja salvestada tegevus ning Laevale veeteetasu arvestamine antud hetkest taastub;

Infoblokk "VA kontroll"


 

NB! infoblokki "VA kontroll näidatakse LK saki all "Laev  - ainult kuni ATD sisestamiseni.

Andmed kontrollitud VA poolt

märkeruut ja kalender

 

VA poolt andmete kontrollimise ja kinnitamise viimane aeg;

Laeva andmete viimane muutus

kalender

 

Laeva andmete viimase muutmise aeg (ilmub andmete salvestamisel)/ READ ONLY;

ISSC ei ole vajalik

märkeruut

 

aktiveerimisel ei ole ISSC andmete sisestamine/esitamine LK´senam nõutud (samas lahtrite täitmine LK´salati võimalik). Sisestamiseks/nähtav VA kasutajatele ja Administraatorile (ainult);

SSN´i mitte saata

märkeruut

 

aktiveerimisel LK´ega seonduvaid teateid SSN´i automaatselt ei edastata. Sisestamiseks/nähtav ainult VA kasutajatele ja administraatorile;

Maksimaalselt maksustatav LK´de arv

numbriväli

 

Väli LK´de arvu sisestamiseks, millisest enam veeteetasu ei arvestata

Ei ole kehtiv

märkeruut

 

aktiveerimisel eemaldatakse laev ajutiselt kasutusest/LK´de Registrist

Aastas tasutatud LK´de arv hetkel

numbriväli

READ ONLY

Süsteemi poolt automaatselt jälgitav parameeter: Süsteem fikseerib jooksvalt kõik Laeva maksustatavad LK´d /aastas (millistel ATA sisestatud), vastavalt veeteetasu arvestamise korrale seaduses.

NB! Arvestus võib olla väikeses ajalises nihkes - olenevalt VA poolt koostatavatest jooksvatest makseteatistest;

 

LAEVA andmetes

Aastas tasustatud LK´te arv hetkel: 3

- näitab ainult tasustatud LK´i hetke seisuga.

 

P.S. LK´e jooksvates Laeva andmetes tähistused väljatoodud erinevalt (Näit. 1/3):

- esimene tähis näitab, milline/mitmes antud on antud LK makstud LK´te järjekorras,'

NB! Juhul kui esimene tähis arusaamatu, siis konkreetselt tegemist hetkeks mittetasustatud LK`ega (või näit. 0-summmaga).;

- teine tähis näitab ainult maksustatud LK´te arvu  hetkeks, kokku;

 

Veeteetasu arvestuse viimane kuupäev

kalender

READ ONLY

Laevale teostatud veeteetasu arvestuse viimane kuupäev (muutub laevaga seotud makseteatise igal salvestamisel);

Ametlikke arveid väljastatud

numbriväli

READ ONLY

Laevale käesoleval aastal LK´de alusel väljastatud arvete üldarv kokku (jooksev); 


telefon

infoaken

 

Nupule klikkides võimalik näha Laeva andmed kinnitanud VA isiku lühiandmeid;

Kinnita

nupp

 

VA kasutajatele ja Administraatorile (ainult): klikkimisel kinnitab laeva andmed/andmete muudatuse VA nimel;

Uuenda andmed LK`des

nupp

 

Administraatorile (ainult): klikkimisel salvestab ja forseerib sisestatud muudatused kõigile LK´dele, kus sisestamata ATA. Samut kinnitab koheselt VA poolt üle sisestatud andmed (uuendab vastavalt ajalist kirjet real "Laeva andmed kontrollitud VA poolt") ning laev ei ilmu järgnevalt ka VA poolt kontrollimist vajavate laevade nimekirja;

Infoblokk "Viimane teadaolev asukoht"


 

Laeva asukoha Laiuskraad, Pikkuskraad, samuti ka andmete esitamise aeg (andmed sisestuvad väljadele automaatselt, vastavalt laeva ilmumisele AIS andmetesse);

Vaatan kaardilt

nupp

 

Sisend Süsteemi GIS-kaardirakenduse funktsiooni sisenemiseks;

Laeva parameetrite muutmise ajalugu

tabel

 

Tabeli parameetrid (muudetud Laeva andmetes või LK`es): Parameeter, Vana väärtus, Uus väärtus; Muudetud millal. Andmed parameetrite väljadele fikseeruvad automaatselt, vastavalt nende salvestamisele.

NB! Laeva andmed muutuvad nende sisestamisel Süsteemi läbivalt - samas kõikides arvestustes kajastuvad alati konkreetsel ajahetkel fikseeritud laeva andmed;

telefon

infoaken

 

Nupule klikkides võimalik näha muudatuse teostanud isiku lühiandmeid;

arrow

nupp

 

Nupule klikkides võimalik siseneda otse vastavasse LK.

 

 

 

** lisaparameetrite väljad, mis ilmuvad "Laeva" andmete juurde lisaks (kui vastav Laeva tüüp valida)

 

3. Laeva andmete juures (ekraanivormi vasakpoolne osa) asetseb ka Laeva parameetrite muutmise üldajaloo ekraanivorm (ekraanivormi parempoolne osa). Vormi väljade kirjeldus:

- vormi päises asetseb filter, mille abil võimalik leida ostitavat parameetrit, kas konkreetse Parameetri järgi või LK järgi (eraldatud infoblokid Laev või LK näitavad ära, kas/millised muudatused teostatud Registris või LK´des);

- Laeva parameetrite muutmise ajaloo vormi väljad:

 Parameeter         -  parameeter mida muudeti;

 Vana väärtus         -  muudetud parameetri eelnev väärtus;

 Uus väärtus         -  muudetud parameetri uus väärtus;

 Muudetud millal - parameetri muutmise täpne aeg;

 telefon                 -  viide muutja andmete juurde (klikiga).

 greenarrow                 -  sisend konkreetsete andmete juurde (Laeva- või LK andmetes)

- Laeva andmete ajaloos, mis on LK juures, näidatakse ära ainult konkreetse LK juures teostatud Laeva parameetrite muudatused;

- muudatused säilitatakse alati ajalises järjekorras - viimane teostatud muudatus alati pealmine muudatuste nimekirjas.

 

 

NB! Andmete sisestamisele järgnevalt "loe ekraan" alati üle (andmete sisestumiseks serverile) ja näed muudatusi koheselt ka muutmise ajaloos. Andmed säilitatakse Süsteemis reaalselt alles pärast nende salvestamist (muudetud andmetest loobumiseks kliki Dialoogis "Ei").

 

 

Lisaks:

- Laeva parameetrite muudatused teostatakse alati Laeva andmete ekraanivormi sees ja salvestamisel sisestuvad ajalukku automaatselt muudatuste sisu (vana ja uus parameeter), muudatuste teostamise aeg ja muudatuste teostaja andmed.

- korraga saab salvestada nii ühe kui mitme parameetri muudatused.

- Laeva parameetrite muudatused ei muuda kunagi andmeid varasemates LK´des.

 

 

NB!

- Laeva otsimine Laevade nimekirjast (Laevaregistrist):

- Juhul kui otsida nimekirjast laeva, mille nimi koosneb mitmest eraldi osast (mitte ühest sõnast), tuleb jälgida otsitava laeva nime sisestamise korrektsust filtrisse (õiged tähed; tühikud peavad olema paigas, jms) - vastasel juhul nime ei leita. Samuti on positiivsuse  otsingutulemuse eelduseks on see, et otsitava Laeva nimi on sarnaselt korrektselt sisestatud Süsteemi Laevaregistrisse (lisaks ka Laeva andmed üle kontrollitud/kinnitatud VA poolt);

- LK sisestatud tõukurpuksiir + pargas erinevad variandid salvestuvad Laevaregistriise nagu eraldi laevad (juba summeeritud GT`ga ja NT´ga)

- Juhul kui Agent täidab Reederi andmed Turvalisuse eelteates, muutuvad need ka Laeva andmetes (lisandub VA poolt kontrollitavate laevade nimekirja);

- Juhul kui VA Kasutaja lisab/muudab Reederi andmeid Laeava andmetes , saab muudatust jõustada kõigis LK´des, millel hetkeks sisestamata ATA.