Lootsitellimuse sisestamine käsitsi ja saatmine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Lootsiteenus >

Lootsitellimuse sisestamine käsitsi ja saatmine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lootsiteenuste tellimuse esitab ja seda muudab vajadusel Süsteemi kaudu Laevaagendi firma kasutaja (vt. lisaks informatsiooni eelnevast alamlõigust "Lootsiteenused"). Lootsitellimused saab sisestada automaatselt LKE´dest genereerimisega või siis nende käsitsi sisestamisega ja järgneva lisamisega vajadusel.

vt. tegevuseid lootsitellimuste genereerimiseks LKE`st,  eelmisest alamlõigust "Lootsitellimuse sisestamine LKE`st genereerimisega ja saatmine"

 

 

Lootsitellimust saab sisestada LK sisestamise hetkest ja muuta/tühistada kuni selle reaalse teostamiseni (loots laeval).

 

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee.

 

NB!Lootsitellimuste esitamine on Sihtsadama/Regiooni põhine - lootsitellimuse valikutesse "Kust-Kuhu" ilmuvad AINULT vastava Regiooni maa- ja merepunktid.

 

ERAND:

1. Juhul kui on vajalik nn. avamere lootsimine tuleb lootsiteenus tellida  Eesti Lootsi operaatori kaudu otse (telefon, e-mail, jms)!

2. Juhul kui vajalik LK´ga mitteseotud lootsitellimuse esitamine, saab seda teha funktsionaalsuse abil infobloki all "Teise regiooniga seotud lootsitellimused" (vt. tegevuseid järgnevst alamlõigust "LK´ga mitteseotud lootsitellimuse esitamine")

 

 

Lootsitellimuse sisestamises käsitsi:

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis)

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Kliki järgnevalt sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine".

 

4. Käsitsi lootsitellimuse sisestamiseks/lisamiseks kliki nupule "Lisa lootsitellimus"

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis

 

Näidis: Lootsitellimuse sisestamine juurde käsitsi ja saatmine (antud Näidisel lisatud 2)

 

pilot10

 

5. Lootsitellimused infobloki alla lisandub 1 teenuse rea rida (vastavalt teenuse ajale).

 

6. Sisesta väljadele KUST ja KUHU klikiga soovitavad maa- või merepunktid Sihtsadamaga seotud valikutest.

 

P.S. Nimetuse eemaldamise vajadusel kliki tähisele "x" nimetuse taga lahtris.

 

Näidis:  LKE juurde lisamisel, käsitsi lootsitellimuste juurde lisamine

 

loots5

 

 

NB! EMDE`sse ja ELIS`i (Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi) sisestatud regioonid ning maa- ja merepunktid on omavahel 1:1 sükroniseeritud vastavate loodud ELIS-koodide abil mõlemas Süsteemis. EMDE`st ELIS´i edastuvad ainult nende lootsimispunktidega lootsiteliimused, millised olemas mõlemas Süsteemis (vt. selgitusi alamlõigust:  "Alalõik Loetelud" > "Kohanimeloendid" > "Sadamad" > "Sadam"  ja "Maa- j Merepunktid")..

 

7. Väljale "Suund" sisesta vastavalt lootsimise suunale klikiga kas "Saabumine" või "Väljumine".

 

8. Sisesta väljale "Vajalik (millal)" soovitav lootsimise aeg kas kalender-funktsiooni abil või käsitsi.  Väljad lahtris "Laevaagent" täituvad LK anmdetest automaatselt.

 

8.1. SARNASELT saab käsitsi vajadusel juurde LISADA lootsitellimusi antud LK juurde (juhul kui suurendatakse LKE´de arvu LK`s).  vt. Näidist p.6 all

 

9. Lootsiteenuse andmete lihtsalt salvestamiseks kliki nupule save. Lootsiteenuse andmete salvestamiseks ja automaatseks saatmiseks teenuse pakkujale, kliki nupule "Saada" vastaval real.

Klikiga nupul "Saada kõik" infobloki all "Lootsitellimused" edastatakse korraga kõik VEEL edastamata andmed, mis infobloki andmeväljadele sisestatud.

 

NÕUE: tellimuse saatmiseks peavad väljad "Kust", "Kuhu", "Vajalik (millal)" ja "Suund"   olema täidetud, muidu ilmub saatmisel vastavasisuline veateatis ekraani päisesse!

 

TULEMUS:

lootsitellimus on saadetud x-Tee kaudu ELIS´esse

- nupp "Saada" kaob vastavalt teenuse realt (ilmub uuesti tagasi juhul kui rea kirjetes teostatakse muudatusi, ekraani "ülelugemisel");

- RING-tähis vastava "Vajalik millal" lahtri real muutub graybul >>> bluebul ja Töölaual: Staatus muutub "Ei ole saadetud >>> "Saadetud";

- kõigile e-maili teatele "Teade lootsitellimuse esitamisest" registreerunutele edastub vastavasisuline e-maili teade

- kõik lootsitellimusega seotud toimingud/sõnumid fikseeruvad EMDE logis (vt. Näidist all) ja lootsitellimuse ajaloos.

 

10. Tellimuse registreerumisel ELIS´is:

- RING-tähis vastava "Vajalik millal" lahtri real muutub bluebul >>> bullyellow ja Töölaual: lootsimise Staatus muutub "Saadetud" >>> "Registreeritud" ;

- edastub x-Tee Teade ELIS`ist EMDE`sse Lootsitellimuse registreerumise kohta.

 

11. Kogu konkreetse lootsitellimusega seotud tegevuste ajalugu säilub vastava rea Kommentaarides (kliki LK vastava teenuse rea RING-tähisel tellimuste ekraanivormis või Töölaual) (vt. kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Lootsitellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu".

 

12. Lootsitellimuse saatmise fikseerimine Süsteemis (Agendi tarvis):

- pärast saadetud lootsitellimuse registreerumist ELIS´is muutub LK Töölaual vastava lootsimise rea Staatus:  "Tellitud" >>>  "Registreeritud"

 

 

NB! Agendil on kohustus jälgida, et tema poolt saadetud Lootsitellimusele tuleks ALATI ka vastus ELIS´ist selle kohta, et lootsitellimus on ELIS´is registreeritud. JUHUL k ui vastust ei tule saatmisele järgneva 15 min jooksul, pöörduda selgituste saamiseks EMDE Administraatori poole JUHUL kui lootsimiseni jäänud alla 1-e tunni esitab Agent tellimuse OTSE ELIS´i operaatori kaudu (kes sisestab lootsitellimuse käsitsi otse ELIS´i, koos talle edstatud LK-numbriga) ja järgnevalt juba informeerib EMDE administraatorit tekkinud probleemist.

 

 

Näidis: Lootsitellimuse Staatuse muudatus Töölaual pärast tellimuse esitamist

lootsLaud2