Lootsitellimuse sisestamine LKE`st genereerimisega ja saatmine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Lootsiteenus >

Lootsitellimuse sisestamine LKE`st genereerimisega ja saatmine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lootsiteenuste tellimuse esitab ja seda muudab vajadusel Süsteemi kaudu Laevaagendi firma kasutaja (vt. lisaks informatsiooni eelnevast alamlõigust "Lootsiteenused").

 

Lootsitellimust saab sisestada LK sisestamise hetkest ja muuta/tühistada kuni selle reaalse teostamiseni (loots laeval).

 

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee.

 

NB!Lootsitellimuste esitamine on Sihtsadama/Regiooni põhine - lootsitellimuse valikutesse "Kust-Kuhu" ilmuvad AINULT vastava Regiooni maa- ja merepunktid.

 

ERAND:

1. Juhul kui on vajalik nn. avamere lootsimine tuleb lootsiteenus tellida Eesti Lootsi operaatori kaudu otse (telefon, e-mail, jms)!

2. Juhul kui vajalik LK´ga mitteseotud lootsitellimuse esitamine, saab seda teha funktsionaalsuse abil infobloki all "Teise regiooniga seotud lootsitellimused" (vt. tegevuseid järgnevst alamlõigust "LK´ga mitteseotud lootsitellimuse esitamine")

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis)

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Kliki järgnevalt sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine".

 

 

Näidis: lootsi- ja jäämurdjateenuste tellimise ekraanivorm

 

lootsiteenus

 

4. Kliki nupule "Genereeri LKE`dest" infobloki all "Lootsitellimused" (nupp kaob). Infobloki alla genereeruvad automaatselt LK sisestatud LKE´de andmete alusel vastavad liikumised.

 

NB! JUHUL kui LKE juures sisestatud valed andmed väljale "Laeva asukoht", siis võimalik genereerunud lootsitellimused eemaldada klikiga nupule stop1 vastava kirjerea lõpus (sisesta järgnevalt LKE juurde õige laeva asukoht ja genereeri lootsitellimused uuesti).

 

Näidis: lootsitellimuste ekraanivorm, koos LKE´idest genereeritud liikumistega

 

pilot8

 

 

NB! EMDE`sse ja ELIS`i (Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi) sisestatud regioonid ning maa- ja merepunktid on omavahel 1:1 sükroniseeritud vastavate loodud ELIS-koodide abil mõlemas Süsteemis. EMDE`st ELIS´i edastuvad ainult nende lootsimispunktidega lootsiteliimused, millised olemas mõlemas Süsteemis (vt. selgitusi alamlõigust:  "Alalõik Loetelud" > "Kohanimeloendid" > "Sadamad" > "Sadam"  ja "Maa- j Merepunktid" )

 

5. Sisesta vastavatest valikutest klikiga Liikumiste juurde esimese saabumise- (Kust) ja viimase väljumise (Kuhu) objektid. Genereeritud liikumiste valikute "Kust" ja "Kuhu" alla ilmub ainult konkreetse Objektiga seotud maa- ja merepunktide valik (juhul kui aga sisestada käsitsi Objekti nimi või selle osa, ilmuvad kõik sarnased valikusse).

 

NB! Käsitsi lootsitellimuse lisamise juhendit (nupp "Lisa lootsitellimus") vaata järgmisest alamlõigust "Lootsitellimuse sisestamine ja saatmine käsitsi".

 

 

5.1. Väljad lahtri all "Suund" sisestuvad automaatselt (Saabumine või Väljumine). Administraatorill järgnevalt võimalik vajadusel toimetada lahtrit "Suund".

 

5.2. Samuti sisestub lahtri "Laevaagent" konkreetse teenuse rea reale LK andmetest Laevaagendi firma nimetus. Nupule telklikkimisel avaneb infoväli agendifirma kontaktandmetega. Konkreetse agendi andmed edastuvad ELIS´esse juba koos saadetava lootsitellimuse andmetega (juhul kui agendi isiklikud kontaktandmed on korrektselt EMDE´sse sisestatud). i

 

6. Lootsitellimuse sisestamiseks:

6.1. sisesta kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil vajaliku teenuse rea väljale "Vajalik millal" soovitav teenuse alguse aeg (kokkuleppeliselt sisestub sinna algselt LK andmetest aeg ETA);

6.2. sarnaselt p.6.1. võimalik sisestada lootsitellimused kõigile liikumistele (kas koheselt või siis ka hiljem).

6.3. RING-tähis graybul "Vajalik millal" lahtri real näitab, et lootsitellimust antud teenuse reale real saadetud ei veel ole.

 

7. Lootsitellimust võimalik saata igale teenuse reale korraga või siis igale teenuse reale eraldi.

NÕUE: väljad "Kust", "Kuhu", "Vajalik (millal)" ja "Suund" peavad tellimuse saatmiseks olema täidetud, muidu ilmub saatmisel vastavasisuline veateatis ekraani päisesse

 

7.1. lootsitellimuse esitamiseks ainult konkreetsele teenuse reale, kliki aga järgnevalt nupule "Saada" ainult konkreetse teenuse real (vt. Näidist p.4).

7.2. Klikiga nupul "Saada kõik" infobloki all "Lootsitellimused" edastatakse korraga kõik VEEL edastamata andmed, mis infobloki andmeväljadele sisestatud.

 

 

TULEMUS:

lootsitellimus on saadetud x-Tee kaudu ELIS´esse

- nupp "Saada" kaob vastavalt teenuse realt (ilmub uuesti tagasi juhul kui rea kirjetes teostatakse muudatusi, ekraani "ülelugemisel") (vt. Näidist "Lootsitellimuse saatmine" all)

- RING-tähis vastava "Vajalik millal" lahtri real muutub graybul >>> bluebul ja Töölaual: Staatus muutub "Ei ole saadetud >>> "Saadetud"  (Staatuse vaatamiseks suuna alati kursor RIN-tähisele!) ;

- kõigile e-maili teatele "Teade lootsitellimuse esitamisest" registreerunutele edastub vastavasisuline e-maili teade (vt. Näidist "Lootsitellimuse Staatuse muudatus Töölaual pärast tellimuse esitamist ja sellle registreerumist ELIS´eis" all);

- kõik lootsitellimusega seotud toimingud/sõnumid fikseeruvad EMDE logis (vt. Näidist all) ja selle ajaloos (Kommentaarides).

 

Näidis: Lootsitellimuse saatmine (antud juhul saadetud mõlemad jkorraga)

 

pilot9

 

 

 

8. Tellimuse registreerumisel ELIS´is:

- RING-tähise Staatus vastava "Vajalik millal" lahtri real muutub bluebul >>> bullyellow ja Töölaual: lootsimise Staatus muutub "Saadetud" >>> "Registreeritud" (Staatuse vaatamiseks suuna alati kursor RIN-tähisele!) ;

- edastub x-Tee Teade ELIS`ist EMDE`sse Lootsitellimuse registreerumise kohta (vt. Näidist "Lootsitellimuste logi" all);

- registreerinud kasutajatele edastub vastava sisuga e-mail "Teade lootsitellimuse esitamisest"  (vt. Näidist all).

 

9. RING-tähise kaudu vastava lahtri real "Loots" Töölaual on Agendil võimalik sisestada lootsitellimuse juurde vajalikke kommentaare, mis salvestuvad lootsitellimuse andmete edastumisel järgnevalt ka ELIS´is, vastava Lootsimise ajaloos. Samuti saab samast teavet ELIS´is teostatavatest muudatustest antud lootsitellimusega seoses e. Kommentaarides võimalik näha kogu Lootsitellimusega seonduvat ajalugu (vt. kirjeldust järgnevast alamlõigust "Lootsitellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu").

 

NB! Agendil on kohustus jälgida, et tema poolt saadetud Lootsitellimusele tuleks ALATI ka vastus ELIS´ist selle kohta, et lootsitellimus on ELIS´is registreeritud. JUHUL k ui vastust ei tule saatmisele järgneva 15 min jooksul, pöörduda selgituste saamiseks EMDE Administraatori poole JUHUL kui lootsimiseni jäänud alla 1-e tunni esitab Agent tellimuse OTSE ELIS´i operaatori kaudu (kes sisestab lootsitellimuse käsitsi otse ELIS´i, koos talle edstatud LK-numbriga) ja järgnevalt juba informeerib EMDE administraatorit tekkinud probleemist.    

 

 

Lisaks:

 

1. Igal Agendil tuleb klaarida kõik tema poolt saadetud lootsitellimused (SAATA uuesti sisestatud muudatused või tühistada õigeaegselt mittevajalikud tellimused)!

2. Administraatoril on vajadusel võimalik võtta suvalise Agendi õigused lootsitellimuste klaarimiseks Süsteemis.

 

 

Näidis: Lootsitellimuse Staatuse muudatus Töölaual pärast tellimuse esitamist

 

lootsLaud

 

 

Näidis: Teade lootsi tellimuse esitamisest

 

lootssonum

 

Näidis: lootsitellimusega seotud teadete fikseerumine logis (Administraatorile)

 

lootslog