Lootsi- ja jäämurdja teenused

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastus ja teated >

Lootsi- ja jäämurdja teenused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK ekraanivormi saki all "Lootsi- ja jäämurdja tellimused" infoblokis "Laevakülastused ja Teated" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis)

 

Näidis: ekraanivorm Lootsi- ja jäämurdja tellimuste sisestamiseks, saatmiseks ning toimetamiseks (Laevaagendi firma kasutaja õigustega)

 

LootsJM

 

 

1. Lootsiteenuse tellimine

 

- lootsiteenuse sisestamine, saatmine, muutmine või tühistamine Agendi poolt;

- LK´ga otseselt mitteseotud lootsitellimuse esitamine;

- lootsitellimuse Staatused (Ei ole tellitud; Ei ole saadetud, Saadetud, Registreeritud; Kinnitatud; Tühistatud; Suletud);

- lootsitellimuse registreerumine Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemis (ELIS);

- lootsitellimuse kinnitamine/tühistamine Eesti Lootsi poolt;

- ELIS´i kaudud sisestatud tellimuse sidumine EMDE`sse sisestatud vastava LK´ga;

- x-Tee lahenduse kasutamine lootsitellimuste andmevahetuses EMDE-ELIS vahel;

- lootsitellimuste kommentaaride-, ajaloo-  ning logide funktsionaalsused;

- lootsikviitungi andmete edastus EMDE´sse  lootsimise sulgemisel ELIS´is (PDF failina).

- lootsitellimustega seotud e-maili teated (andmeedastusmehhanismi kaudu);

- 1:1 ELIS-koodide sisestamine EMDE ja ELIS´i maa- ja merepunktidele (vt. selgitusi alamlõigust:  "Alalõik Loetelud" > "Kohanimeloendid" > "Sadamad" > "Sadam"  ja "Maa- j Merepunktid").

 

vt. tegevusi järgnevalt alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Lootsiteenus";

 

LISAKS: realiseeritud on ka LK´ga mitteseotud lootsitellimuse sisestamise funktsionaalsus (vt. tegevusi järgnevalt alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Lootsiteenus" > "LK´ga mitteseotud lootsitellimuse esitamine"

 

2. Jäämurdja (JM) teenuse tellimine

 

JM tellimise võimaluse juurde loodud 2 teineteisest sõltumatut funktsionaalsust:

 

NB!

 

- JM tellimuse esitamine - toimub infovahetus JM tellimuste osas Agendi ja VA Kasutaja (VTS´i) vahel;

 

- JM teenuse sisestamine, saatmine, muutmine või tühistamine Agendi poolt;

- LK´ga otseselt mitteseotud JM teenuse tellimuse esitamine;

- JM tellimuse Staatused (Ei ole saadetud; Saadetud; Kinnitatud; Muudetud; Tühistatud; Keeldutud);

- JM tellimuse kinnitamine/tellimusest keeldumine VST poolt;

- JM tellimuste kommentaaride-, ajaloo-  ning logide funktsionaalsused;

- JM tellimuste staatustega seotud e-maili teated (andmeedastusmehhanismi kaudu).

 

vt.  lisaks tegevusi alamõigu alt: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Jäämurdja teenus;

 

 

- JM tellimuste registreerimine ja JM töökäsud  - toimub tellimuste nimekirja alusel Jäämurdjatele töökäskude koostamine VTS´is ja infovahetus konkreetsete töökäskude osas VA Kasutaja (VTS´i) ning Jäämurdjate vahel

 

Antud funktsionaalsuse osad eraldi väljatoodud alamlõikude alla: "Süsteemi osad" > Alalõik Peamine > "Jäämurdja tellimused"  ja "Jäämurdja töökäsud"

vt.  lisaks tegevusi alamõigu alt: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Jäämurdja teenus;

 

 

 

1.1.

- lootsitellimusi võimalik sisestada/saata mitmele LKE´le korraga (vastav nupp "Saada kõik" ilmub Lootsitellimused infobloki alla paremale, lootsitellimuse sisestamisel või selle järgneval muutmisel) või ka ühe kaupa (uute lootsimiste järgneval sisestamisel ilmub nupp "Saada" eraldi vastava rea keskele);

- lootsitellimusi võimalik sisestada automaatselt genereeritavate LKE´de juurde (nupp "Genereeri LKE´idest") ja samuti luua lootsitellimusi, mis ei ole otseselt seotud LK käigus külastatava objektiga (nupp "Lisa lootsitellimus");

 

Näidis:  LK lootsitellimuste ekraanivorm (saabumise Laevaagendi firma kasutaja õigustega)

pilotchange2

JMtellimus

 

 

- realiseeritud on EMDE ja ELIS vaheline elektrooniline andmevahetus x-Tee kaudu:

EMDE > ELIS suunal – toimub üle loodud andmete järjekorramehhanismi (autom. päringu alusel ELIS´ist);

ELIS > EMDE suunal – toimub koheselt üle x-Tee.

- otseselt ELIS´i kaudu Eesti Lootsi kasutajate poolt sisestatud lootsitellimused EMDE´s  ei kajastu - samas on neid võimalik järgnevalt "siduda" EMDE´s loodud vastava LK numbri alusel, et edastada EMDE´sse lootsikviitungi andmed.

- lisaks realiseeritud lootsitellimuste kommentaaride-, ajaloo-  ning logide funktsionaal RING-tähise kaudu vastaval real - mille kaudu toimub jäämurdja tellimuse kogu järgnev töötluse protsess:

 

Näidis: lootsitellimuste kommentaaride-, ajaloo-  ning logide funktsionaal

 

pilotcomments

 

-  tellimuse Staatused: Saadetud/ Kinnitatud/Keeldutud, milliste sisestamise võimalus ainult VA kasutajal;

-  tellimuse kogu ajalugu;

-  samas fikseeruvad ka poolte kommentaarid.

- pärast lootsimise sulgemist ELIS`is edastatakse lootsitasu andmed automaatselt EMDE`sse, juhul kui lootsitellimus seotud LK´ga EMDE´s  (tabeli lahtri alla "Kviitungi number": Lootsikviitung PDF formaadis);

 

NB! EMDE`sse ja ELIS`i (Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi) sisestatud regioonid ning maa- ja merepunktid on omavahel 1:1 sükroniseeritud vastavate loodud ELIS-koodide abil mõlemas Süsteemis. EMDE`st ELIS´i edastuvad ainult nende lootsimispunktidega lootsiteliimused, millised olemas mõlemas Süsteemis. Algaselt koodid sisestatud Süsteemide Arendaja poolt, järgnevad sisestamised/muudatused teostavad vastavate Süsteemide administraatorid omavahelisel kokkuleppel käsitsi (vt. Näidist all).  

 

NB! Teadete edastamine realiseeritud teadete mehhanismi kaudu e. teadete edastamise kiirus olenevalt teadete hulgast järjekorras.

 

ERAND:

Juhul kui on vajalik nn. avamere lootsimine (kahe erineva lootsimise Regiooni merepunktide vahel),  tuleb selline lootsiteenus tellida ALATI otse Eesti Lootsi kaudu eraldi!

 

 

 

2.2. Jäämurdja tellimuste registreerimine ja Jäämurdja töökäsud  - toimub infovahetus Jäämurdja tellimuste ja konkreetsete töökäskude osas VA Kasutaja (VTS´i) ning Jäämurdjate vahel;

 

NB!  Agendid ei näe infovahetuse osa VTS´i ja Jäämurdja/te vahel - Agentidele edastatakse vastused vastava LK ekraanivormi kaudu (Jäämurdja tellimuse Staatused ja Kommentaaride funktsioon)

 

Näidis: Jäämurdja tellimuste koondnimekiri VA kasutajale (VST)

 

JMtellimused

 

Näidis: Jäämurdja töökäsu ekraanivorm (saatmata)

 

JMorder

 

*** Raamiga tähistatud ekraanivormi osa kaudu toimub VTS`i suhtlus konkreetsete jäämurdjatega (töökäskude edastamine, komenteerimine, tühitamine, uuesti edastamine muutmisel)

 

 

Näidis: Jäämurdja töökäsu e-maili näidis (tellimusega koos manusega)

 

JMmail

 

 

Näidis: JM töökaskude nimekiri

 

JMordersList

 

 

Näidis: Pärnu sadama maa- ja merepunktide EMDE koodid ja ELIS`i koodid

 

koodid

 

 

 

Näidis: ekraanivorm konkreetsele objektile ELIS`i või/ja EMDE koodide sisestamiseks

 

koodid2