Lastimanifest saabumisel

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Saabumise dokumentide vormistamine > Lasti klaarimine saabumisel (IMPORT) >

Lastimanifest saabumisel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Lastimanifesti/d (Saabumisel) sisestab LK dokumentide juurde Laevaagendi firma kasutaja või volitatud KSIE (vajadusel ka Administraator).

 

Laevaagendi firma kasutaja saab vormistada kaubadokumendid kas iseseisvalt või määrata selleks konkreetse Deklarandi (KSIE). KSIE õigustega kasutaja näeb Süsteemis kõiki LK´sid ja võib lisada/vormistada vajadusel Lastimanifesti suvalisele nendest. Lisaks Deklarandil võimalik tema poolt vormistatavale Lastimanifestile määrata teist Deklaranti. Administraatoril õigustega kasutaja saab asendada vajadusel kõiki kaubadokumentide vormistamisega seotud kasutajaid/rolle.

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Saabumisel).

 

 

Näidis: Lastimanifest Saabumisel (Laevaagendi firma kasutaja õigustega)

 

 

LM5

 

4. Manifesti/de sisestamiseks kliki nupul plus, infobloki "Manifestid" päises ja vali valikust, kas soovid täita "Impordi lastimanifesti või "Transiidi lastimanifesti".

 

Impordi lastimanifest IMLikoon - täidetakse kaupade kohta, mis külastatavas sadamas maha laaditakse.

Transiidi lastimanifest IMLT ikoon - täidetakse eraldi kaupade kohta, mida laevalt külastatavas sadamas maha ei laadita.

 

 

5.Avaneb vastav Lastimanifesti ekraanivorm. Täida vorm (vt. Näidiseid 1 ja 2 all) :

ilma nõutud väljade täitmiseta saki all "1.Manifest" ei ole võimalik liikuda edasi saki "2.ICS" ekraanivormi täitmise juurde

 

Vormi/de kirjeldus:

 

Lahtri nimetus

Kohustuslik

Selgitus

lahter "Laadimiskoht"

X

sisesta lahtrisse sadama nimi või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse;

lahter "LKE"

(väli olemas AINULT Impordi Lastimanifesti ekraanivormil )

X

sisesta lahtrisse LKE osa (number, Objekt või Terminali nimi või selle osa) ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse;

lahter "Lossimiskoht"

(väli olemas AINULT Transiidii lastimanifesti ekraanivormil )

X

sisesta lahtrisse sadama nimi või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse;

lahter "Looja"

 

algselt Lastimanifesti sisestanud Organisatsioon (sisestub automaatselt)

NB! Juhul kui Deklarandiks sama Organisatsioon, siis täitub Lastimanifesti loomisel lahter "Deklarant" automaatselt ( Dialoogis "Luua manifest?" kliki nupule "Jah" või loe ekraan lihtsalt üle)

lahter "Deklarant"

 

sisesta (vajadusel) lahtrisse Organisatsiooni nimi või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta Organisatsioonide loendist vajaliku nime leidmiseks otsingu funktsiooni search,        rea lõpus. Klikkimisel avaneb Organisatsioonide loend: vajaliku Esitaja andmete sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva Organisatsiooni leidmiseks filtri võimalusi loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

NB! Deklarandi määramisel Deklaratsioonile ilmub ekraani päisesse hoiatav teade "Kas olete kindel, et soovite dokumentide täitmise õiguse üle anda Deklarandile", koos Dialoogiga "Jah/Ei". Andmete salvestamiseks vormis, tuleb sellisel juhul eelnevalt valida Dialoogist sobiv vastus. Järgnevalt Agendile Manifesti andmed READ ONLY (näevad ainult selle Deklarandi Organisatsiooni kasutajad). Samas säilib Deklarandi vahetamise võimalus Administraatorile ja Deklarandile endale (vt. Näidist 6 all). vt. lisainformatsiooni järgnevatest alamlõikudest "Lastimanifesti vormistamise õiguste üleandmine Deklarandile" ja "Deklarandi poolt lastimanifesti sisestamine".

lahter "Kaup"        

 

sisesta lahtrisse kauba nimetus või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse

NB! Kauba parameetrid "Kaup", "HNS grupp", "Kaupade klassifikaator", "Lasti liik (üldine) ja "Lasti liik  (täpsustatud) on omavahel seotud (juhul kui vastavad andmed EMDE loenditesse sisestatud) ja nende muutmisel sisestuvad vastavad teised nimetatud parameetrid vastavatesse lahtritesse automaatselt.

lahter "HNS grupp"

 

sisesta/ või sisestub automaatsel loetelust (juhul kui antud Kaubale HNS-grupp sisestatud)

lahter "Kaupade klassifikaator"

 

Valik: RIHA`st alla laaditud klassifikaator "TSK2007, parameeter sisestub automaatselt loetelust kui sisestatakse "Kaup" (READ ONLY)

lahter "Lasti liik (üldine)"

 

Valik: RIHA`st allalaaditud klassifikaatorile "LLL".

NB! Lahtrid "Lasti liik (üldine)" ja "Lasti liik (täpsustatud" on omavehel seotud:  juhul kui sisestada koheselt ainult Lasti liik (Täpsustatud), siis parameetri olemasolul täitub antud valik vastavalt automaatselt.

lahter "Lasti liik (täpsustatud)"

 

Valik: antud valikusse gruppeerub järgnevalt autom. täpsustatud lasti liigi parameeter, vastavalt eelnevalt valitud parameetrile "Lasti liik (Üldine)".

NB! Lahtrid"Lasti liik (täpsustatud)" ja "Lasti liik (üldine)" on omavehel seotud:  juhul kui sisestada koheselt ainult Lasti liik (Täpsustatud), siis  täitub vastavalt parameetri olemasolul automaatselt ka "Lasti liik (üldine)".

lahter "Brutokaal" (kg)

X

sisesta väljale tekstina kauba brutokaalkilodes (enne koma kuni 10 kohta, pärast koma kuni 3 kohta ülejäänud ümardatakse)

lahter "Üldine brutokaal" (kg)

 

sisesta väljale tekstina kauba üldine brutokaalkilodes (enne koma kuni 10 kohta, pärast koma kuni 3 kohta ülejäänud ümardatakse);

Faili üles laadimine

 

(funktsioon) kliki nupule "Vali" ja laadi üles skaneeritud lastismanifesti dokument (standardne faili üleslaadimise protseduur arvuti kõvakettalt), lubatud PDF, samuti ka teised formaadid. ALLES pärast seda ilmub vormi paremale ääre alla nupp "Saada",

Lubada Terminalil näha originaal dokumenti

 

(märkeruut) Agendile, mille aktiviseerimisel antakse luba vastava Terminali kasutajale õigus üleslaaditud Lastimanifesti skaneeritud origaaldokumendi nägemiseks

Lubada Agendil näha originaal dokumenti

 

(märkeruut) Deklarandile, mille aktiviseerimisel antakse luba Laevaagendi firma kasutajale õigus üleslaaditud Lastimanifesti skaneeritud origaaldokumendi nägemiseks

rida "Staatus"

 

rida täitub automaatselt pärast tegevuse teostamist, lisaks staatusele fikseeritakse ka tegevuse teostamise aeg.

Staatuse variandid: Manifest saadetud; Manifest tühistatud; juhul kui Staatus puudub - Manifesti ei ole saadetud.

nupp "Tühista"

 

klikkimisel, ei ole antud Manifesti andmeid enam muuta võimalik (READ ONLY).

nupp "Saada"

 

NB! Nupp ilmub alles pärast faili üleslaadimist reale "Faili üles laadimine". Klikkimisel edastub üleslaaditud lastimanifesti dokument süsteemselt nomineeritud kasutajatele.

 

 

Konteiner- ja RO-RO kaupade osa: (vajadusel) sisesta vastavasse lahtrisse väärtus täisnumbriga. Süsteem summeerib iga tulba väärtuse Kokku - automaatselt.

NB! Andmete uuendamiseks sisestamisel, tuleb ekraan alati "üle lugeda" (kliki aktiivsel Vaate ikoonil Teel või aktiivse alalõigu nimetusel päises).

 

5. Impordi lastimanifesti skaneeritud dokumendi edastamiseks eelnevalt nomineeritud Ametitele: laadi vastava funktsiooni abil dokument üles reale "Faili üles laadimine" ja kliki jägnevalt nupul "Saada".

 

6. Sisesta sarnaselt LK juurde kõik vajalikud lastimanifestid ja edasta need.

 

TULEMUS:

Süsteem

- salvestab kõik saadetud manifestid LK infobloki "Lastimanifestid", alamlõigus "Dokumendid (Saabumisel)", alla üksteise järgi nimekirjana (vt. Näidis 3), koos Staatusega.

- vastavad e-posti Teated edastuvad nomineeritud saajatele ( PPA; PA, VTA, EMTA, Sadam, SA) /vt. Näidis 4 all/.  ;

- dokumendi oleku Staatus rida täitub automaatselt pärast tegevuse teostamist, lisaks staatusele fikseeritakse ka tegevuse teostamise aeg.

Staatuse variandid: Manifest saadetud; Manifest tühistatud; juhul kui Staatus puudub - Manifesti ei ole saadetud (samuti fikseerub saatmine ka Töölaual).

 

 

7. Väli "Muu transiitkaup" täida käsitsi (ainult) juhul, kui Transiit lastimanifesti ei esitata. Väljadele sisestatakse transiitkauba Brutokaal ja/või Üldine brutokaal kilodes.

 

8. Lastimanifesti tühistamiseks kliki nupul "Tühista" vormi vasaku ääre all ja andmete salvestamisel klikiga nupul save, muutuvad Lastimanifesti väljad järgnevalt enam mittemuudetavateks (READ ONLY). Reale Staatus sisestub märge "Tühistatud", koos vastava aja ja isiku fikseeringuga (Näidis 5).

 

 

 

Näidis 1: Täidetud Impordi lastimanifesti vorm (Laevaagendi kasutaja ekraanivorm)

 

manifest2

 

Näidis 2: Täidetud Transiidi lastimanifesti vorm (faili üleslaadimata)

 

 

manifest3

 

Näidis 3: Sisestatud Manifestid salvestuvad nimekirjana LK juurde

 

ilm

 

 

Näidis 4: e-posti teade Impordi Lastimanifesti saatmisest (koos konkreetse PDF Lastimanifesti dokumendiga manuses)

 

LMimp2

 

 

Näidis 5: Tühistatud Lastimanifest

 

manend

 

NB! Vt. Lisaks joonist p.3

 

 

Näidis 6: Deklarandi määramisel ilmub ekraani päisesse alati vastav hoiatav teade teostatud tegevuse kohta, koos Dialoogiga Jah/Ei (Laevaagendi kasutaja õigustega ekraanivorm)

 

deklarantIMP

 

 

 

LISAKS:

 

- salvestatud Lastimanifeste Süsteemist eemaldada ei ole võimalik - neid on võimalik vajadusel ainult tühistada (järgnevalt READ ONLY).

- Lastimanifestis kauba andmete muutmine võimalik kuni LK´e sulgemiseni (vt.tegevuseid järgnevast alamlõigust "Kauba andmete muutmine Lastimanifestis".