Laeva varude deklaratsioon väljumisel

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Väljumise dokumentide vormistamine >

Laeva varude deklaratsioon väljumisel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laeva varude deklaratsiooni andmed Süsteemi saabumisel sisestab Laevaagendi firma kasutaja.

 

Laeva varude deklaratsiooni andmete LK´e juurde sisestamise võimalused:

1. andmed kopeeritakse LK´e saabumise Laeva varude deklaratsiooni andmetest

2. skaneeritud dokumendina Väljumise Ülddeklaratsiooni ekraanivormi kaudu;

3. või kasutada selleks XLS/XML/XLSX formaadis dokumendi üles laadimise võimalust;

4.  või sisestada andmed käsitsi LK´e saki ekraanivormi "Laeva varude deklaratsioon" kaudu (samale ekraanivormile kopeeritud ka XLS/XML/XLSX formaadis dokumendi üles laadimise võimalus). Sama funktsiooni võimalik kasutada ka üles laaditud faili andmete järgnevaks korrigeerimiseks vajadusel - otse nimetatud ekraanivormi sees.

 

 

NB! Juhul kui Süsteemi on andmed üles laaditud skaneeritud originaaldokumendina ja samas on vastavad andmed Süsteemi sisestatud ka käsiti läbi ekraanivormi (või XLS/XML/XLSX faili abil üles laaditud)  -  eelistab Süsteem digiallkirjastamisel automaatselt skaneeritud dokumendi versiooni.  

 

 

1. Laeva varude deklaratsiooni andmete kopeerimiseks saabumise andmetest väljumise dokumenti:

 

1.1. kliki nupule "Kopeeri saabumise andmed", väljumise ekraanivormi "Laeva varude deklaratsioon" päise all paremas ääres.

 

LVDv1

 

1.2. juhul kui saabumise andmed olid eelnevalt sisestatud, kopeeruvad need Väljumise Laeva varude deklarastiooni ekraanivormi. Vajadusel on võimalik kopeerunud nimekirja järgnevalt korrigeerida.

 

LVDv2

 

 

2.Laeva varude deklaratsiooni andmete sisestamiseks skaneeritud dokumendina, Väljumise Ülddeklaratsiooni ekraanivormi kaudu:

2.1. sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2.2. leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

2.3. sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Väljumisel)".

 

2.4. infobloki "Skaneeritud dokumentide versioonid" reale "Laeva varude deklaratsioon", laadi üles sobiva formaadiga vastavasisuline dokument, klikiga nupul "Vali" (standartne funktsioon faili üleslaadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettale).

 

LVDv3

 

NB! Üles laadimiseks kokkuleppel lubatud ainult järgmistes formaatides skaneeritud dokumendid: PDF või pildifail TIFF, JPEG, JPG, PNG, EPS (teiste dokumentide üleslaadimisel ilmub vastavasisuline Veateatis: veateatis2

 

NB! - excel4 - Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-faili mall Laeva varude andmete sisestamiseks, mida Kasutajad saavad alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt nõutud andmete sisestamiseks Süsteemi (vt. faili Näidist allpool).

 

NB! Realiseeritud on funktsionaal mitme faili korraga Üles laadimiseks (multi-upload). Pärast esimese faili üleslaadimist on Süsteem kohe valmis järgmise dokumendi juurde laadimiseks (nupp "Vali" ilmub alati uuesti). Niimoodi võimalik järjest üles laadida mitu (erinevat) dokumenti - Süsteem genereerib ise automaatselt ZIP-faili (milles rohkem kui 1 fail). Kõik üles laaditud failid jäävad samasse alla ka eraldi näha.

 

LVDv4

 

P.S. Andmeid on võimalik Süsteemi üles laadida vajadusel mitu korda (eemaldamiseks kasuta nuppu delete dokumendi real). Dokument edastub Süsteemi kaudu kontrollimiseks ainult selle digitaalsel allkirjastamisel ja saatmisel. Kõik allkirjastatud ja edastatud dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Töölauad"). Dokumendi üles laadimine on võimalik kuni LK sulgemiseni (Administraatori poolt Süsteemselt seadistatav aeg).

 

 

 

3. Laeva varude andmete üleslaadimiseks väljumisel XLS/XML/XLSX formaadis faili abil:

 

3.1. sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

3.2. leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3.3. Sisene LK`se vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Väljumisel)".

 

3.4. Laadi infobloki "Ülddeklarastioon" väljale "Laeva varude deklaratsioon" üles vastavasisuline XLS/XML/XLSX formaadis dokument, klikiga nupul "Vali" (standartne funktsioon faili üleslaadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettale). Sobivas formaadis XLS dokumendi saab eelnevalt alla laadida klikiga nupule excel4  samal real.

 

LVDv5

 

 

 

3.5. Salvestamisel täitub automaatselt laeva varude ekraanivorm saki all "Laeva varude deklaratsioon" saabumisel (vt. Näidist p.4.4.1. all). Antud faili üles laadimise võimalus on kopeeritud ka nimetatud saki alla.

 

 

4. Laeva varude andmete käsitsi sisestamine LK´e saki "Laeva varude deklaratsioon" Väljumisel ekraanivormi kaudu (sama XLS/XML/XLSX formaadis dokumendi üles laadimise võimalus kopeeritud ka saki "Dokumendid" Saabumisel ekraanivormi). Sama funktsiooni on võimalik kasutada ka üles laaditud faili andmete järgnevaks korrigeerimiseks vajadusel - otse nimetatud ekraanivormi sees.

 

4.1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

4.2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

4.3. Sisene LK`se vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Laeva varude deklaratsioon" Väljumisel.

 

LVDv6

 

4.4. Võimalused Laeva varude deklarastiooni andmete sisestamiseks väljumisel:

 

4.4.1. andmed juba üles laaditud ekraanivormi "Dokumendid" Väljumisel kaudu või XML/XLS/XLSX dokument võimalik üles laadida ka antud ekraanivormist (vt. tegevusi eelnevat alamlõigust "Väljumise ülddeklaratsioon"). Andmete avaldumine vastavalt allolevale Näidisele: (täidetud) Laeva varude deklaratsiooni ekraanivorm Väljumisel

 

 

LVDv7

 

4.4.2. Laeva varude andmete käsitsi sisestamine

 

4.4.2.1. sisesta uuele ekraanivormi kirje reale vajalikud andmed, iga vajaliku artikli kohta eraldi (vt. Näidist all: ekraanivorm Laeva varude andmete sisestamiseks):

 

Andmeväljade kirjeldus:

 

Varude nimetus

deklrareeritava varu nimetus

Hulk

deklareeritava varu kogus (tükkides)

Asukoht pardal

deklareeritava vara asukoht laeval

Ametialaseks kasutamiseks

märkused dekllareeritava vara kohta

 

LVDv8

 

4.4.2.2. Laeva varude kirje rea lisamiseks, kliki järgnevalt nupul "Lisa" nimekirja all.

 

4.4.2.3.Salvesta sisestatud andmed klikiga nupul save, kas iga kirje/rea järel eraldi või pärast kõikide kirjete sisestamist korraga. Mitme kirje sisestamiseks võimalik kasutada dialoogi "Luua uus" - "Jah", iga kirje sisestamisele järgnevalt ja andmete sisestamise lõpus alles salvestada andmed. Klikkides nupule "Ei" Dialoogis, avanenud sisestusvorm lihtsalt sulgub.

 

4.4.3. Antud ekraanivormi kaudu võimalik sisestada ka Laeva seisuaja pikkus käsitsi - sisesta lahtrisse "Seisuaja pikkus" seisuaeg päevades (number). Juhul kui antud lahtrit käsitsi mitte täita, kalkuleerib ja sisestab Süsteem seisuaja pikkuse automaatselt LK´e ETA ja ETD andmete alusel.

 

 

5. Laeva varude deklaratsiooni andmete toimetamise võimalused (vt. Näidist p.3.4.1.):

 

varud on võimalik  Laeva varude deklaratsioonist eemaldada kõiki korraga, klikkides nupule "Eemalda kõik" nimekirja päise paremal ülemisel äärel;

varusid on võimalik Laeva varude deklaratsioonist eemaldada/Laeva varude deklaratsiooni lisada ühe kaupa - kasuta varu artikli nimekirjast eemaldamiseks nuppu minus vastava kirje rea lõpus ja uue varu kirje sisestamiseks täida tühi kirje rida ja kliki järgnevaltnupule "Lisa" nimekirja all (salvesta oma tegevus alati järgnevalt klikiga nupul save.)

varude andmete muutmiseks Laeva varude deklaratsioonis, sisene vajaliku vara kirje ritta nimekirjas vasaku hiireklahvi klikiga konkreetsel lahtril ja teosta muudatused vastavalt p.4.4.2.1. kirjeldatud võimalustele ja Salvesta oma tegevus alati järgnevalt klikiga nupul save

 

 

6. Süsteemi p.1-3 alusel sisestatud andmete alusel genereerub Süsteemis automaatselt saabumise Laeva varude deklaratsiooni printvorm  (PDF), vt. kirjeldust järgmisest alamlõigust  " Väljumise Laeva varude deklaratsiooni printvorm".

7. Dokumenti on muutmisel võimalik üles laadida vajadusel mitu korda ja esitamiseks tuleb see iga kord allkirjastada uuesti. Dokumenti saab edastada nii ühe kaupa kui koos teiste dokumentidega (vt. toiminguid elektrooniliseks allkirjastamiseks alamlõigust: " Süsteemi töö" > "Laevakülastused" > "LK loomine" > "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine").

 

Kõik allkirjastatud ja edastatud dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Töölauad").

 

7. Laeva varude deklaratsiooni andmete ekspordiks Süsteemist Excel`isse, kliki nupul "Saada Excel`isse", nimekirja päise paremas ääres - avanevas dialoogis (all) vali "Save as" ja salvesta nimekiri standardselt oma arvuti kõvakettale.

 

LVD35

 

NB! Andmete kontroll faili alla laadimisel (ekspordil) Süsteemist minimaalne ehk Süsteemist eksporditakse Excel`isse andmed täpselt sellisel kujul ja mahus, kui need sisestatud. Samas ei luba Süsteem aga üles laadida (importida) valesti/puudulikult vormistatud andmetega faili.

 

 

Näidis: Süsteemi üleslaaditud FAL3 faili mall (XLS)

 

LVD36