Uue LK lisamine Süsteemi Terminali poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Uue LK lisamine Süsteemi Terminali poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Terminali kasutaja saab Süsteemi sisestada (eel)LK`eid. Nimetatud LK´d muutuvad reaalseks alles pärast seda, kui on "omaks võetud" mõne Agendi poolt.

Terminali kasutaja näeb Süsteemis ainult neid LK`eid, mis sisestatud tema Organisatsiooni poolt või milliste LKE´des on määratud tema Terminal külastamiseks.

Ainult Terminali Kasutaja saab sisestada oma terminali LKE`de juurde - kaipäevi ja anda Terminali aktsepti.

Laevaagendi firma Kasutaja ei saa muuta Terminali kasutaja poolt sisestatud LK andmeid enne, kui ta ei ole LK´d "enda omaks võtnud" (enne seda andmed tema jaoks LK´sREAD ONLY).

 

 

1. Terminali kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Terminali kasutaja näeb nimekirjas ainult neid LK´sidd, millised seotud tema terminali külastamisega.

 

2. Uue LK sisestamiseks kliki nupule "Luua uus LK", LK´de nimekirja all paremas ääres.

 

Näidis: LK´de nimekiri (MCT õigustega)

 

LKmct

3. Avaneb ekraan uue LK loomiseks, milleks 2 varianti (vt. joonist p.3):

LKnew

 

I - kasutada uue LK aluseks mõnda olemas olevat Laeva nimekirjast

- kasuta sobiva Laeva leidmiseks tabeli päises asetsevat filtrit (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

- Laeva leidmisel, kliki nupul "Kasuta seda" nimekirja vastava rea lõpus ja avaneb ekraanivorm Uue LK sisestamiseks (vt. näidet "Laevakülastuse vorm" all).

- Juhul kui Laeva tüübiks aga on Tõukurlaev või Tõukurpuksiir või Vedurlaev (e. Puksiir):

 

siis kui saabutud pargasega, siis Süsteemi funktsionaalsus võimaldab vormistada sellisele LK`dele vajadusel väljumise kas teise pargasega või üldse ilma pargaseta.

või kui saabutud pargaseta, siis Süsteemi funktsionaalsus võimaldab vormistada sellisele LK`dele vajadusel väljumise pargasega

 

vt. protsessi kirjeldust järgmisest alamlõigusrt "Puksiir-pargas" LK sisestamine"

 

II - või luua jooksvalt uus Laev Süsteemi ja kasutada seda uue LK loomisel, milleks

- kliki nupule "Luua uus laev" nimekirja all paremas ääres ja Süsteem avab vormi uue Laeva andmete sisestamiseks (vt. eelnevat alalõiku "Laevade loetelu (Laevaregister)" > "Uue laeva lisamine Süsteemi")

- pärast Laeva andmete vormi täitmist (salvestamiseks peavad olema täidetud vähemalt vormi nõutud väljad), kliki uue LK sisestamiseks nupule "Kinnitan ja jätkan" vormi all. Laeva andmete salvestamiseks peavad olema täidetud kõik "tärniga nõutud" andmeväljad.

 

Näidis: laeva andmete ekraanivorm

 

newship3

 

- pärast Laeva andmete kinnitamist salvestuvad need automaatselt uue LK juurde vormi saki alla "1.Laev" ja avaneb ekraanivorm Uue LK sisestamiseks (vt. näidet "Laevakülastuse vorm" all).

 

 

Näidis: Laevakülastuse vorm (Administraatori õigustega)

ata9

 

search - sisend vastava rea loendisse sisenemiseks ja valiku tegemiseks (vajadusel).

 

Erandid:

sisend loetelusse real "Sihtsadam" - loetelu valikusse välja toodud ainult Eesti sadamad (ja reidid) ;

juhul kui järgmine sadam on teadmata, siis pole väli "Järgmise sadama ETA" kohustuslik täitmiseks;

NB! juhul kui Sadamat ei ole mingil põhjusel Lähtesadam/Järgmine sadam juures pakutavas Sadamate valikus või see seal tühistatud, siis selle asemel sisesta valikust vastava Riigi (e. sellisel juhul valida nimekirjast sadamale vastav Riik). Süsteem lisab ise automaatselt andmed väljale "Rannikuala" , genereerib ise PortPlus teates sellise sadama andmed kodeeringuga "riigi kood+888" ja lisaks lisab Ülddeklaratsiooni trükivormile ka sadama nimetuse juhul, kui see on Agendi poolt käsitsi lisatud avanenud lisaandmeväljale Sadama nimetuse kõrval LK`es)

 

NB! Sadama otsing toimib igal pool nii, nagu Sihtsadama puhul (esimesena sadama nimetus kohalikus keeles ja selle taga nimetus sulgudes rahvusvahelises keeles).

 

 

4. Terminali kasutaja poolt (eel)Laevakülastuse salvestamiseks Süsteemi peavad olema täidetu vähemalt vormi nõutud väljad ("Sihtsadam" ja "Eeldatav saabumise aeg/ETA" infoblokis "Laevakülastus ja teated"), LK andmetesse sisestub automaatselt Terminali nimi kohe väljale "Terminal" ( eelpool kasutatud näites oli sisestajaks Muuga CT kasutaja).

 

5. Sisesta "LKE" lahtrisse "Kaipäevad" kohe juurde ka planeeritud käi ääres seismise päevad järgnevalt:

üks päev - lihtsalt kuupäeva number;

perioodi tähista kriipsuga vahel (näit. 07-09 või siis 7-9);

juhul kui periood algab kuu lõpus ja lõpeb järgmises kuus, siis sisesta ka vastavalt kuupäevad (näit. 29-03).

Kuud sisestada ei ole vaja (Süsteem kalkuleerib automaatselt).

 

6. Sisesta KINDLASTI infoblokis "LKE" lahtrisse "Laeva asukoht" reale 1, valikust vajalik Objekt (valikus juba ainult konkreetselt selle Sadamaga seotud Objektid).

 

7. Võid sisestada koha ka Terminali kinnituse laeva vastuvõtmise kohta terminalisse: kliki nupul "Kinnita" lahtris "Terminali kinnitus" real 1. Tulemus: lahtrisse fikseerub kinnitamise aeg (ja "Kinnita" nupu asemel ilmub nupp "Lükka tagasi")

 

Näidis: Terminali kasutaja õigustega Laevakülastuse vorm (Agent veel määramata):

newagent

 

 

8. Samas võimalusel võib täita väljad ka teistes infoblokkides, mida võimalik koheselt sisestada (vormi andmeid saab jooksvalt muuta/täiendada).

 

9. Salvesta oma tegevused nupuga save ja Süsteem genereerib LK´le jooksva unikaalse numbri ning salvestab selle LK´de nimekirja.

 

 

Lisaks

- Terminali kasutaja saab teostada järgnevalt muudatusi LK´sainult hetkeni kuni LK võetakse üle mõne Agendi poolt;

- Laevaagendi firma Kasutaja ei saa muuta Terminali kasutaja poolt sisestatud LK andmeid ennem, kui ta ei ole LK´d "enda omaks võtnud" (enne seda andmed tema jaoks LK´sREAD ONLY);

- Terminali kasutaja ei saa ta LK`d tühistada - vajadusel saab seda teostada kas Laevaagendi firma kasutaja pärast "omaks võtmist" või Administraator.

- vt. lisaks kirjeldust alamlõigust: Süsteemi osad > "Laev" (sealt kirjeldust väljal "Lisatud pargas"** );