Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmine sadamas

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva saabumise Teadete edastamine >

Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmine sadamas

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmise informatsiooni sisestab LK andmetesse Süsteemis Laevaagendi firma kasutaja või vajadusel ka Administraator. Jäätmete Akti andmeid ehk reaalselt üleantud jäätmete andmeid (paremasse äärmisse lahtrisse) on võimalik sisestada ainult Sadama kasutajal (või tema poolt alamrolliga volitatud Organisatsiooni esindajal, kes omab sissepääsu õiguseid EMDE´sse).

 

 

Lisaks on loodud samas Agendile eraldi võimalus mittemaksustatavate jäätmete eelandmetega faili Üles laadimiseks /Jäätmete informatsioon (Sadam)/- ja järgnevalt ka vastava Akti /Dokument (Sadam)/ Üles laadimiseks Süsteemi (vt. tegevusi järgmisest alamlõigust "Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmise Akt"

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

LKfilter

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas, sakile "Jäätmed" (Saabumisel) ja avanenud vormis (vt. joonist allpool):

NB! Juhul kui laeva andmete seadistustesse on sisestatud VABASTUS jäätmete teate saatmisest, ilmub algselt Jäätmed ekraanivormi päisesse vastavasisuline Teatis (andmeväljad Jäätmete ekraanivormis READ ONLY):

 

 

wastefree

 

 

Lisaks:

 

- Juhul kui ei soovi/ei ole vaja jäätmete andmeid juurde sisestada, siis pole vaja teatele reageerida (Teatis kaob järgneval andmete salvestamisel).

- Juhul kui ikkagi soovid/on vajalik antud konkreetsel juhul jäätmete andmed juurde sisestada, siis kliki nupul "Jätkata" ja aktiviseeruvad ekraanivormi Jäätmed kõik andmeväljad, kuhu võimalik sisestada vajalikud jäätmete andmed.

 

infoblokk "Jäätmete informatsioon"

 

- lahter "Jäätmete üleandmise staatus" - vali valikust klikiga, kas üle antakse "Osa" või "Kõik" jäätmed või "Ei anta" üldse ("ei ole valitud" valikut jätta ei saa, muidu ei ole võimalik informatsiooni ära saata - ilmub veateatis)

 

- lahter "LKE" - juhul kui lahtrisse "Jäätmete üleandmise staatus" eelnevalt valitud staatuseks kas "Osa" või "Kõik", siis automaatselt genereerunud valikust võimalik klikiga lahtrisse valida LKE (kai või muu antud LK käigus külastatav objekt), millisel planeeritud jäätmed üle anda.

 

- lahter "Viimane üleandmise sadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa ja vali ilmuvast valikust sobiv lahtrisse;

- lahter "Kuupäev" - sisesta lahtrisse viimase üleandmise kuupäev kas käsitsi või kalenderfunktsiooni abil.

NB! Realiseeritud on funktsionaalsus, mille alusel viimase 10-ne viimase LK`e infost võetakse ja eeltäidetakse autom. Jäätmete informatsiooni sisestamise ekraanivorm väljad "Viimane üleandmise sadam" ja "Kuupäev" (tingimused:  kui WasteDeliveryStatus = "All"/"Some" ja LastPortDeliveredDate (ATA).

 

- lahter "Jäätmete detailandmete üles laadimine (XLS)" - (võimalusel) laadi üles korrektse formaadiga XLS fail jäätmete andmetega ja vastavad andmed sisestuvad automaatselt Jäätmete ekraanivormi lahtritesse (vt. XLS faili formaati alamlõigus "Süsteemi osad" > "Peamine" > "Laevakülastus ja Teated" > "Jäätmed" (vt. faili näidist all)

 

 

infoblokk "Kommentaar" - sisesta lahtrisse vajadusel üldkommentaarid vaba tekstina

 

el. vorm Jäätmete andmete sisestamiseks

Jäätme el. vormi numbriväljadele lubatud sisestada ainult numbreid järgnevalt:

- lubatud kohti enne koma - kuni 3 (kui rohkem ilmub veateatis);

- lubatud kohti pärast koma - kuni 3 (kui rohkem, siis toimub ümardamine 3-nda kohani, kui aga vähem, siis lisab Süsteem 0-id ise lõppu juurde).

- Süsteem ei luba jäätmete andmete väljadele sisestada tähti (informeerib sisestajat punase raamiga andmevälja ümber lubamatust andmete sisestamise moodusest).

 

- sisesta vajalikud andmed tulba väljadele "Üleantavad heitmed" (numbriväli). Lahtri "Üleantavad heitmed, m3" alla sisestatavad andmed, kopeeruvad andmete salvestamisel automaatselt lahtri "Reaalselt üle antud maht,m3"alla, vastavatele ridadel, LISAKS:

NB! Jäätmete andmete saatmiseks SSN`i TULEB JÄRGNEVALT KINDLASTI ÄRA TÄITA KA SAMA REA JÄRGMISED LAHTRID (vastasel juhul tekib saatmisel järgnevalt vastavasisuline veateatis kuna antud andmetest moodustuvad detailandmed, SSN´i päringule detailandmete kohta):

- "Maksimaalne hoidla"(numbriväli) - sisesta vajalikud andmed lahtri väljadele.

- "Laevale jäävate heitmete maht"(numbriväli) - sisesta vajalikud andmed lahtri väljadele .

- "Sadam, kus laeva jäävad andmed üle antakse" ( rippvalik - sisesta väljale sadama nimi või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse;

- "Teavitamisest kuni järgmise sadamani eeldatav tekkivate heitmete maht, m3" - - sisesta vajalikud andmed lahtri väljadele.

 

- sisestatud vormi andmete salvestamiseks (AINULT), kliki nupul save (ainult salvestab andmed LK juures Süsteemis, kuid ei edasta andmeid).

 

- andmete salvestamiseks ja edastamiseks kliki nupul "Saada" infoblokis "Jäätmete teatise esitamine", mille tulemusena:

 - automaatselr edastub PotPlus teade SSN´i ;

 

 - automaatselt edastuvad süsteemsed e-maili teated jäätmete andmete sisestamise kohta: VA, konkreetne Sadam, TA, KKI, KTK ja VTA), koos Süsteemi poolt genereeritud XML failiga ja PDF-formaadis printfailiga manuses;

 - muutuvad jäätmete andmete edastuse staatused: "PortPlus Saatus (SSN)" ja "Eesti osapooltele" taga olevad RINGtähised muutuvad teadete edastumisel helehallist greybul helesiniseks bluebul. RING-tähisele klikkides avalduvad järgmised andmed: Dokumendi nimetus, Dokumendi staatus; Viimse saatmise aeg ja Saatja Organisatsioon+ Saatja nimi. Lisaks: kursori suunamisel RINGtähisele ilmub teatis "Saadetud".

 

NB! vt. RING-tähiste Staatuste selgitusi värvide tähenduste kohta alamlõigust "Töölaud"

 

NB Juhul kui WasteDeliveryStatus = "Some"/"None" ja täitmata lahter ToBeDelivered, siis PortPlus teate SSN`i saatmisel sisestab Süsteem XML`s nendele ridadele ise autom.  0.000.

 

NB! Laeva andmetes on võimalik seadistada laeva mahutite maksimaalsed parameetrid, mis hakkavad kajastuma läbivalt ekraanivormi lahtris "Maksimaalne hoidla maht, m3". Samas realiseeritud lisaks sisestatavate andmemahtude kontroll: realiseeritud järgmised kontrollid mahtude sisestamise juurde   -  ära antavate jäätmete hulk <= hoidla maht ja Laeva jäävate + reisil tekkivate jäätmete hulk <= hoidla maht (vt. lisaks selgitusi alamlõigust  "Süsteemi osad" > alalõik "Peamine" > "Laevakülastused ja Teated" > "Laev" > "Jäätmeandmete algseaded".

 

 

Näidis: Jäätmete informatsiooni sisestamise ekraanivorm 14LK-07428 põhjal (LaevaAgendi kasutaja õigustega)

 

waste31

 

telefon - klikkides nupule võimalik näha saatja andmeid

 

info  - nupp kommentaaride sisestamiseks:  ilmub reale  juhul kui real mõni andmeväli täidetud (enne Akti andmete tulpa).

 

 

Jäätmete Akti andmete osa ekraanivormis väljatoodud erineva taustvärviga.

 

Näidis: Jäätmete andmete e-posti Teate näidis, koos manusfailidega (15LK-00434 põhjal):

 

 

waste8

 

NB!

"Jäätmed" ekraanivormi andmete sisestamisel, tekib "ekraani ülelugemisel" või nende salvestamisel iga sisestatud andmetega rea taha nupp info - nupule klikkides, tekib vastavale rea juurde lahter "Kommentaarid", kuhu võimalik vajadusel lisakommentaare sisestada.

 

 

Vajadusel võimalik välja trükkida PDF-formaadis Jäätmete andmete dokument - selleks kliki nupul "Trüki" ekraanivormi all.

 

 

Näidis: Jäätmete andmete teatise printvorm (alsueks võetud 14LK-07428 printvormi 1 lk)

 

waste7

 

 

 

Lisaks:

 

- Jäätmete andmeid ei saa esitada kuni Agendi poolt ei ole ära saadetud üks saabumise eelteadetest.

- nupp "Saada" kaob vormi alt pärast LK sulgumist (Administraatori poolt seadistatav parameeter) või selle Tühistamisel.

- juhul, kui andmete saatmine mingil põhjusel ebaõnnestub - pöörduda probleemiga EMDE administraatori poole.

 

 

Näidis: üles laaditava Jäätmete XLS-faili näidis

 

jaatmeteXLS