Kasutatavad lühendid

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine >

Kasutatavad lühendid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ATA

Laeva sildumise aeg sadamas (Actual Time of Arrival).

ATD

Laeva tegelik väljumisaeg sadamast (Actual Time of Departure).

ECS

Ekspordi kontrolli süsteem (Export Control System)

EMTA

Eesti Maksu- ja Tolliamet

ENS

Sisenemise Ülddeklaratsioon (Entry summary declaration) , andmekoosseis, mis esitatakse ICSi enne transpordivahendi saabumist otse kolmandast riigist kogu transpordivahendil oleva lasti kohta.

EMDE

Eesti Merendusdokumentide edastussüsteem

ETA

Laeva eeldatav saabumise aeg sadamasse (Estimated Time of Arrival)

ETD

Laeva eeldatav väljumise aeg sadamast (Estimated Time of Departure)

ICS

Impordi kontrolli süsteem (Import Control System), ENSide, Kaupade ite ja Kauba manifestide töötlemise süsteem

IMF

Elektroonsete saabumisteadete töötlemise süsteem

IMO

IMO poolt laevale omistatud unikaalne number. IMO register

JAT

Süsteemi poolt automaatselt genereeritav lühend edastatavale Teatele äraantavate laevaheitmete liigi ja koguse kohta

JM

Jäämurdja

KKI

Keskkonnakaitse inspektsioon

KSIE

Roll Süsteemis - Kaubaga seonduva informatsiooni esitaja. KSIE võib olla: konteinerveo- või Ro-Ro liini esindaja, kaubasaatja poolt palgatud deklarant, samuti ka Terminal või laevaagent, kui ta ise tegeleb kauba vormistamisega.

KTK

Keskkonnateabe keskus

LK

Laevakülastus, s.o. ühe laeva sisenemine ühte Eesti sadamasse. Laeva ajutine väljumine reidile, ümberhaalamine, jms ei lõpeta laevakülastust juhul kui vahe peal ei toimu piiri sulgemist või sadama vahetust. EMDE raames loetakse pargasega pukserit üheks laevaks (GT summeritakse) ja neile koos vormistatakse üks Laevakülastus.

LKE

Levakülastuse etapp - ühe LK jooksu toimuvad laeva lliikumised külastatava objektiga seoses. LKE arv = külastatavate objektide arvuga LK jooksul. Üheetapilisel laevakülastusel ainult kaks liikumist külastatava objektiga seoses: sisse-välja (näit. objekt: kai, reid, dokk või terminal). Mitmeetapilise LK puhul lisandub juurde vähemalt üks objektide vaheline liikumine LK vältel (kaidevahelised liikumised või kai äärest reidile/reidilt kai äärde,-terminali, -dokki jms liikumised enne suundumist teise sadamasse või välisvetesse).

LPVS või LVPV

Süsteemi poolt automaatselt genereeritav lühend edastatavale Laevapere varudedeklaratsioonile sisenemisel/väljumisel

LVS või LVV

Süsteemi poolt automaatselt genereeritav lühend edastatavale Laeva varude deklaratsioonile sisenemisel/väljumisel

MKM

Majandus- ja Kommunikatsiooniministreerium

MRN

Tolliameti infosüsteemi poolt esitatud dokumendile omistatud unikaalne registreerimisnumber (Movement Reference Number)

MRS või MRV

Süsteemi poolt automaatselt genereeritav lühend edastatavale Munsterrollile

OMF

Väljumismanifestide töötlemise süsteem

PA

Põllumajandusamet

PPA

Politsei- ja Piirivalveamet

RNS või MRV

Süsteemi poolt automaatselt genereeritav lühend edastatavale Reisijate nimekirjale

SA

Statistikaamet

SAP

raamutupidamissüsteem

SSN

SafeSeaNet

UDS või UDV

Süsteemi poolt automaatselt genereeritav lühend edastatavale Ülddeklaratsioonile

TA

Terviseamet

TD

Turvalisuse eelteade

TERV

Süsteemi poolt automaatselt genereeritav lühend edastatavale Tervisedeklaratsioonile

VA

Eesti Veeteede Amet

Vedaja

Veo organiseerija (näiteks kaubaliin).

VTA

Veterinaar- ja Toiduamet

VÜD

Väljumise Ülddeklaratsioon

X-tee

Eesti organisatsioonide vaheline infosüsteemide andmevahetuskiht