ECS

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Väljumise dokumentide vormistamine > Lasti klaarimine väljumisel (EKSPORT) >

ECS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ECS andmed sisestab Manifesti juurde ja edastab EMTA´le Laevaagendi firma kasutaja või või selleks volitatud Deklarant (KSIE) või vajadusel ka Administraator.

ECS ekraanivormi saab täita alles pärast Ekspordi lastimanifesti ekraanivormi kohustuslike väljade täitmist.

 

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "9.Dokumendid" (Väljumisel). Sisene vajaliku Lastimanifesti andmetesse läbi nupu LME , Lastimanifestide nimekirja vastava rea alguses.

 

Näidis:

expm

 

4. ECS andmete sisestamise juurde sakile "2.ECS", pääseb ainult pärast seda kui eelnevalt on täidetud kohustuslikud väljad Ekspordi lastimanifestis saki all "1.Manifest".

 

5.Sisene vajaliku Lastimanifesti ECS andmete sisestamiseks kliki sakil "2.ECS" ja avaneb ECS-ekraanivorm. Täida ECS ekraanivorm (vt. Näidist all):

 

infoblokk "Vedaja"

- lahter "Vedaja EORI number"        - tekstiväli, sisesta väljale vedaja EORI number.

EORI numbri olemasolul lahtris "EORI number" on võimalik klikiga nupule  -  "Kontrolli EORI kehtivust" kontrollida sisestatud EORI numbri kehtivust SOAP-teenusega. Juhul kui EORI number korrektne ilmub lahtri ette roheline greenbul RING-tähis ja kursori suunamisel sellele, ilmub tekst "EORI on kehtiv". Juhul kui andmebaasis lisaks olemas ka aadressiandmed edastuvad vastavad andmed  automaatselt infobloki "Vedaja" vastavatele väljadele.

Juhul kui EORI number ei ole korrektne ilmub punane redbul RINGtähis ja kursori suunamisel sellele ilmub tekst "EORI ei ole kehtiv".

 

- lahter "Nimi"                        - tekstiväli, sisesta Organisatsiooni nimi;

- lahter "Tänav ja majanumber"        - tekstiväli, sisesta Organisatsiooni aadress (tänava ja majanumber);

- lahter "Postiindeks"                - numbriväli, sisesta postiindeks eelnevalt sisestatud aadressi juurde;

- lahter "Linn"                        - tekstiväli, sisesta linn eelnevalt sisestatud aadressi juurde;

- lahter "Riik"                        - sisesta väljale riigi nimi või selle osa ja vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse;

 

 

 

Juhul kui Vedaja andmetesse sisestada ainult EORI number, ilmub lehekülje päisesse hoiatav Dialoog: "Vedaja" jaoks sisestatud ainult EORI number (...). Kas soovite jätkata? Dialoog ei kustu ennem, kui Teostaja on klikkinud nupul "Jah". Juhul kui klikkida "Ei", ilmub vastav Dialoog alati uuesti.

 

expdialog

 

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p. 5.

 

6. Sisesta järgnevalt Lastimanifesti juurde ECS deklaratsioonid, milleks on loodud 2 võimalust: kopeerida deklaratsioon andmetega Organisatsiooni deklaratsioonide nimekirjast või lihtsalt sisestada käsitsi uus.

 

exdek

 

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p. 5.

 

6.1. Kopeeri Lastimanifesti juurde Ekspordi deklaratsioon, juba eelnevalt sisestatud (oma Organisatsiooni) Deklaratsioonide nimekirjast

- kliki nupul "Kopeeri deklaratsioon" ja avaneb üldnimekiri kõikidest Organisatsiooni poolt loodud Eksport Deklaratsioonidest ("Kõik ECS deklaratsioonid")

- sobiva Deklaratsiooni leidmisel (vajadusel kasuta otsimiseks tabeli päises asuva filtri võimalusi), kliki vastaval real ja järgnevalt selle lõpus asetsevale nupule vali2 . Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

 

ECSdekloend

 

 

genereerub LK´ga seotud uus unikaalse LRN-numbriga Deklaratsioon, milles sees kõik kopeeritud Deklaratsiooni andmed peale MRN-numbri;

- toimeta vajadusel loodud Deklaratsiooni andmeid;

- juhul kui pärast nupule "Kopeeri deklaratsioon" ei soovi avanenud üldnimekirjast Deklaratsiooni andmeid kopeerida, siis kliki nupul "Tühistada valik" ekraani päise paremal äärel, real "Vali deklaratsioon" ning valik sulgub.

 

ecsloend2

 

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p. 5.

 

6.2. Sisesta käsitsi lastimanifesti juurde uus ECS deklaratsioon, milleks kliki deklaratsioonide nimekirja tabeli päise paremas ääres asetsevale nupule plus ja vali avanevast valikust klikiga täitmiseks vajalik deklaratsiooni vorm /Ekspordi deklaratsioon; Loend; VÜD/(vt. Näidist p.6). Deklaratsioonid salvestuvad lisamisel nimekirjana Ekspordi lastimanifesti ECS andmete alla. Vajaliku Deklaratsiooni leidmiseks järgnevalt on nimekirja päisesse siestatud vastav filter.

 

7.. Uue Deklaratsiooni vorm lisandub Deklaratsioonide nimekirja, otse konkreetse Lastimanifesti ECS andmete alla. Deklaratsiooni andmete sisestamiseks kliki nupule ecs, vastava rea alguses (vt. Näidist p.6.1.) ja avaneb vastava Deklaratsiooni vorm

 

8. Avaneb valitud deklaratsiooni uus vorm (deklaratsioonide sisu praktiliselt sarnane). Näidises all, valitud "Loendi" vorm .

 

8.1. Täida vajalikud vormi väljad (sakk "1.Deklaratsioon"):

 

loend3

 

 

- rida "Kliendi viitenumber (LRN)                        - (Local reference number) unikaalne number, genereerub automaatselt Süsteemi poolt. Vajadusel võimalik järgnevalt käsitsi muuta;

- rida "Tolliviide (MRN)"                                - EMTA süsteemist EMDE´sse edastatav number (edastub EMTA süsteemist pärast Deklaratsiooni kinnitamist);

- rida "Kaubasaadetise viitenumber"                - tekstiväli, sisesta kaubasaadetise viitenumber;

- rida "Veokulude makseviis"                        - valikväli, sisesta väljale tekstina makseviisi kood/nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

                                               (Vajadusel) kasuta sobiva makseviisi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

                                         Klikkimisel avaneb Veokulude makseviisi koodide loend: vajalikukoodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                                tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

 

- rida "Eriasjaolu tunnusnumber"                - valikväli, sisesta väljale tekstina eriasjaolude tunnusnumber või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

                                         (Vajadusel) kasuta sobiva Eriasjaolude tunnusnumbri leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

                                         Klikkimisel avaneb ECS - Eriasjaolude koodide loend: vajalikukoodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                                        tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- rida "Kaupade asukoha kood"                        - valikväli, sisesta väljale tekstina kauba asukoha kood või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

                                         (Vajadusel) kasuta sobiva kaupade asukoha koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

                                         Klikkimisel avaneb Tollitsoonide loend: vajalikukoodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                                                tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- rida "Kaupade asukoht"                        - tekstiväli, sisesta kaupade asukoht vabas vormis.

 

 

- rida "Tolli allasutus"                                - valikväli, sisesta väljale vastava tolliallasutuse kood või nimetusvõi selle osa ja vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse

                                         (Vajadusel) kasuta sobiva tolli allasutuse leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

                                         Klikkimisel avaneb Tolliasutused loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                                                tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- rida "Väljumistolliasutus"                        - valikväli, sisesta väljale vastava tolliallasutuse nimetus või kood või selle osa ja vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

                                               (Vajadusel) kasuta sobiva tolliasutuse leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

 

                                         Klikkimisel avaneb Tolliasutused loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

infoblokk "Tõkendi tunnus"                        - sisesta        väljale käsitsi tõkendi tunnus, kliki järgnevalt samal real asetsevale nupule "Lisa". Mitme tõkendi tunnuse lisamiseks teosta sama protseduuri mitu korda ja tõkendi tunnused reastuvad samasse infoblokki nimekirjana üksteise alla;

 

infoblokk "Marsruudil läbitavate riikide koodid"        - sisesta väljale riigi nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse ja kliki järgnevalt sama infobloki all asetsevale nupule "Lisa". Mitme riigi lisamiseks teosta sama protseduuri mitu korda ja riigid reastuvad samasseinfoblokki nimekirjana üksteise alla;

(Vajadusel) kasuta sobiva riigi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus. Klikkimisel avaneb Riigid loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus;

 

infoblokk "Saatja"                                - sisestada saab ühe või mitu Saatjat (Organisatsiooni). Vt. sisestamise kirjeldust p. 8.3;

infoblokk "Saaja"                                - sisestada saab ühe või mitu Saajat  (Organisatsiooni). Vt. sisestamise kirjeldust p. 9.1;

 

8.2. Saatja andmete sisestamine: kliki Deklaratsiooni infobloki "Saatja" päises asetseval nupul plus (näidis p. 8.1.).Täida avaneva "Saatja" vormi väljad. Ekraani päises avanenud Dialoogis "Luua uus?" : täidetud anmetega vormi sisestamiseks Saatjate nimekirja kliki "Jah" / vormist loobumiseks kliki "Ei". Lisa vajadusel sarnaselt mitu Saatjat. Saatjate andmed reastuvad nimekirjana infobloki "Saatja" alla Deklaratsioonis. Saatja eemaldamiseks nimekirjast kasuta vajadusel nuppu delete vastava kirje rea lõpus.

Salvesta andmed nupuga save (vt. punkti alla lisatud Näidiseid)

 

Näidis: Saatja andmete vorm

 

exsaatja2

 

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p. 5.

 

Näidis: Saatjate nimekiri

 

exsaatjad2

 

8.3. Saaja andmete sisestamine: kliki Deklaratsiooni infobloki "Saaja" päises asetseval nupul plus (näidis p. 8.1.). Täida avaneva "Saaja" vormi väljad. Ekraani päises avanenud Dialoogis "Luua uus?" : täidetud anmetega vormi sisestamiseks Saajate nimekirja kliki "Jah" / vormist loobumiseks kliki "Ei". Lisa vajadusel sarnaselt mitu Saatjat. Saatjate andmed reastuvad nimekirjana infobloki "Saatja" alla Deklaratsioonis. Saatja eemaldamiseks nimekirjast kasuta vajadusel nuppu delete vastava kirje rea lõpus.

Salvesta andmed nupuga save (vt. punkti alla lisatud Näidiseid).

 

 

Näidis: Saaja andmete vorm

 

exsaaja

 

EORI numbri kehtivuse kontroll, vt. p. 5.

 

Näidis: Saajate nimekiri

 

exsaajad

 

9. Sisesta Deklaratsiooni Kauba kohta käiv informatsioon. Kliki nupule plus kaupade nimekirja tabeli päises.

 

Näidis:

 

exkaup

 

 

9.1. Avaneb uus vorm kauba andmete sisestamiseks.

 

Näidis: vorm Kaup (Kasutusjuhendi joonistel kasutatud väljendit "UNDG number" = tekstis "UN number")

 

exkaup2

 

Täida (vajalikud) ekraanivormi "Kaup" väljad:

 

- rida "Kaubaartikli järjekorra number"                                - Deklaratsiooni EMTA`sse saatmisel automaatselt genereeruv järjekorra number;

- rida "Kauba kirjeldus"                                                - suur tekstiväli, sisesta vabatekstina kauba kohta käiv üldinformatsioon;

- rida "Kaubakood"                                                - valikväli, sisesta väljale vastava kauba nimetus või kood või selle osa ja vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse

                                                         (Vajadusel) kasuta sobiva Eriasjaolude tunnusnumbri leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

                                                         Klikkimisel avaneb Kaubakoodid loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                                                tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres.

- rida "Brutokaal"                                                - numbriväli, sisesta väljale vastav kaalkilodes (kg);

- rida ""UN number"                                                - valikväli, sisesta väljale UN number või ohtliku kauba nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

                                                         (Vajadusel) kasuta sobiva UN numbri leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

                                                         Klikkimisel avaneb UN numbrite loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                                                tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres.

 

infoblokk "Konteineri number"                                - sisesta väljale konteineri number ja kliki järgnevalt samal real asetsevale nupule "Lisa". Mitme konteineri lisamiseks teosta sama protseduuri mitu korda ja konteinerid reastuvad samasse infoblokki                                                                                nimekirjana üksteise alla;

 

infoblokk "Pakendid"

täida iga pakendi kohta vastava rea lahter:

- rea lahter "Pakendi tüüp"                                        - sisesta väljale pakendi tüübi või selle koodi nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

                                                         (Vajadusel) kasuta sobiva pakendi tüübi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

                                                         Klikkimisel avaneb Pakendi tüübid loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva pakendi tüübi/koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                                tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres.

 

- rea lahtrid "Pakendite arv", "Pakendamata kauba tükiarv",        - numbriväljad, sisesta lahtrisse käsitsi vastav number;

- rea lahter "Pakendi markeering"                                - sisesta lahtrisse vastav pakendi markeering .

- nupp "Lisa" samal real                                                - kliki nupul, uue Pakendi rea kirje lisamiseks infoblokki. Mitme markeeringu lisamiseks teosta sama protseduuri mitu korda ja pakendi markeeringud reastuvad samasse infoblokki        nimekirjana üksteise alla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

infoblokk "Lisatud dokumendid/sertifikaadid"        

- rea lahter "Dokumendi tüüp"        -                                - sisesta väljale dokumendi nimetus või selle number või osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

                                                         (Vajadusel) kasuta sobiva dokumendi tüübi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

                                                         Klikkimisel avaneb Dokumendi tüübid loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva pakendi tüübi/koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu                                                                                                tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres.

 

- rea lahtrid "Dokumendi viitenumber"        -                        - tekstiväli, sisesta/kopeeri lahtrisse käsitsi vastav viitenumber;

- rea lahter "Dokument"                                                - kliki nupule "Vali" lahtris ja laadi Süsteemi üles vastav dokument (standardne faili üleslaadimise protsess tööjaama kõvakettalt);

- nupp "Lisa" samal real                                                - kliki nupul, uue Dokumendi rea kirje lisamiseks infoblokki. Mitmedokumendi lisamiseks teosta sama protseduuri mitu korda ja pakendi dokumendid reastuvad samasse infoblokki nimekirjana üksteise alla;                                                                                

 

REA EEMALDAMISEKS vastavas nimekirjas                        - kliki nupul minus vastava rea lõpus .

 

Kauba lisamiseks deklaratsiooni                                        - kliki nupule "Jah", dialoogis "Luua uus" vormi päises/ deklaratsiooni mittelisamiseks kliki dialoogis "Ei".

SALVESTAMINE: salvesta Kauba andmed nupuga save .

 

 

 

9. Deklaratsiooni esitamiseks EMTA`sse: täida väljad manifesti ekraanivormi alumises infoblokis "Deklaratsiooni esitamine", milleks sisesta andmed lahtritesse (vt. joonist p.9):

 

- rida "Esitaja andmed"                                                - valikväli, sisesta väljale dokumendi esitaja Organisatsiooni nimetus või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta sobiva andmete esitaja Organisatsiooni leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Organisatsioonid loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva Organisatsioonileidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres.

 

- rida "Esitamise tolliasutus"                                        - valikväli, sisesta väljale vajaliku tolliasutuse nimetus või või kood või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse. (Vajadusel) kasuta sobiva tolliasutuse leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Tolliasutused loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

- rida "Esitamise koht"                                                - tekstiväli, sisesta väljale käsitsi esitamise koht (linn).

 

KLIKI nupul "Saada".

 

Näidis: Deklaratsiooni esitamise vorm

 

ecssaatmine

 

 

TULEMUS

Süsteem

- salvestas andmed;

- edastas Deklaratsiooni EMTA´sse ja positiivse vastuse korral sisestub Süsteemis vastava Deklaratsiooni väljale MRN-i number;

- negatiivse vastuse korral, võimalik vaadata vea põhjust vastava Deklaratsiooni logidest (Deklaratsiooni vormi sakk 3. "Logid")

- Deklaratsiooni esitamise andmete juurde sisestuvad saatmisel automaatselt järgmised andmed: (vt. Näidist all):

 

 - rida "Esitaja"                        -  deklaratsiooni saatnud Agendifirma nimetus;

       - rida "Kuupäev ja kellaaeg"        -  saatmise täpne aeg

 - rida "Deklaratsiooni Staatus"        - "Deklaratsioon aktsepteeritud" või "Deklaratsioon tagasilükatud"

 

exsaadetud

 

10. Deklaratsiooni tühistamiseks, kliki nupul "Tühista" ja kõik deklaratsioonis sisalduvad andmed pärast seda "READ ONLY" ainult. Kinnita oma tegevus klikiga nupul save.

Deklaratsiooni tühistada on võimalik igal ajal - pärast ei ole aga võimalik enam kasutada selle Deklaratsiooni andmeid.

 

 

11. Deklaratsiooni saatmise logide vaatamine:

 

- sisene klikiga Deklaratsiooni sakile "3. Logid" (samad logid kasutamise mugavdamiseks dubleeritud ka saki alla "2.Saabumisteade")

- ositiivse vastuse korral sisestub vastava rea "Tulemus" lahtrisse kirje "Deklaratsioon aktsepteeritud" (vt. Näidis1 all)

- negatiivse vastuse korral sisestub vastava rea "Tulemus" lahtrisse tähis KREST ja kirje "Deklaratsioon tagasilükatud". Kliki tähisel ja vaata probleemi sisu. Teosta järgnevalt vajalikud parandused Deklaratsiooni andmetes ja saada Deklaratsioon uuesti EMTA`sse.

Saada seni kuni saad Deklaratsioonile MRN-numbri (e. vastuse "Deklaratsioon aktsepteeritud" logi lahtrisse "Tulemus")

 

- vajadusel on võimalik vaadata Süsteemi poolt saadetud/saadud XML-faile , klikkides vastaval nupul xml logides:

- real "Sõnum"- Süsteemi poolt EMTA Süsteemi edastatud XML;

- real "Tulemus" - EMTA Süsteemist saadud XML vastus;

- samuti on võimalik näha saadetud/vastatud XML´ide saatmise aegasid (lahtrid "Saatmise aeg"/"Kättetoimetamise aeg").

 

Näidis1: Saadetud sõnumite ja nendele saadud vastuste näidised

 

comments9

 

12. Deklaratsiooni Saabumisteate saatmiseks kliki järgnevalt Deklaratsiooni vormi päises sakile"2.Saabumisteade" ja täida avanevas Saabumisteate ekraanivormis (vajalikud) väljad:

 

 

- rida "Tolliviide (MRN)"                                        - MRN number sisestub Saabumisteatesse automaatselt, pärast deklaratsiooni kinnitamist EMTA süsteemi poolt;

- rida "Kaupade asukoha kood"                                - valikväli, sisesta väljale vastav asukoha nimetus või kood või selle osa ja vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse;

                                                 (Vajadusel) kasuta sobiva kaupade asukoha koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Tollitsoonide loend: vajalikukoodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

- rida "Kaupade asukoht                                - tekstiväli, sisesta väljale kaupade asukoht;

- rida"Saabumisteate esitamise koht"                        - tekstiväli, sisesta väljale info saabumisteate esitamise kohta;

- rida "Kaupade ladustamise koht"                        - valikväli, sisesta väljale vastav nimetus/kood või selle osa ja vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse

                                                 (Vajadusel) kasuta sobiva kaupade asukoha koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Tollitsoonide loend: vajalikukoodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

- rida "Tolli allasutus"                                        - valikväli, sisesta väljale vajaliku tolliasutuse nimetus või või kood või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta sobiva tolliasutuse leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.                                                Klikkimisel avaneb Tolliasutused loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

- rida "Lühiajaline ladustamine väljumistolliasutuses"        - märkeruut, aktiviseeritakse vastaval vajadusel;

- rida "Tegelik väljumistolliasutus"                        - valikväli, sisesta väljale vajaliku tolliasutuse nimetus või või kood või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta sobiva tolliasutuse leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Tolliasutused loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

 

Kliki järgnevalt nupule "Saabumisteate saatmine" vormi all.

 

Näidis

st2

TULEMUS (vt. Näidist1 all)

Süsteem

- salvestas andmed;

- sisestas automaatselt esitaja Organisatsiooniandmed väljale real"Esitaja";

- sisestas väljale real "Kuupäev ja kelleaeg", andmete saatmise aja;

- sisestas väljale real "Saabumisteate staatus", teate vastuvõtmise staatuse ja aja.

 

- logisse fikseerus rida "Saabumisteade saadetud", tulemusega "Saabumisteade aktsepteeritud";

- vajadusel on võimalik vaadata Süsteemi poolt saadetud/saadud XML-faile , klikkides vastaval nupul xml logides:

- real "Sõnum"- Süsteemi poolt EMTA Süsteemi edastatud XML;

- real "Tulemus" - EMTA Süsteemist saadud XML vastus;

- samuti on võimalik näha saadetud/vastatud XML´ide saatmise aegasid (lahtrid "Saatmise aeg"/"Kättetoimetamise aeg").

 

- Negatiivse vastuse korral sisestub vastava rea "Tulemus" lahtrisse tähis KREST ja kirje "Saabumisteade tagasilükatud". Kliki tähisel ja vaata probleemi sisu. Teosta järgnevalt vajalikud parandused Saabumisteate andmetes ja saada Saabumisteade uuesti EMTA`sse (kuni tulemuseni "Saabumisteade aktsepteeritud")

 

Näidis1: Saadetud ja EMTA poolt aktsepteeritud Saabumisteade koos logiga

ST3