Aruannete loomine

Navigation:  Süsteemi töö > Aruanded >

Aruannete loomine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Aruannet Süsteemis luua saavad ainult Administraator, EMTA kasutaja või Administraatori poolt vastava alamrolli loomisel volitatavad Kasutajad. Aruannetes Kasutajatele nähtavad andmed on piiratud kasutajaõigustega (aruandes ei ole võimalik näha rohkem andmeid kui kasutajaõigustega lubatud).

 

2. Aruannete loomine Süsteemis toimub selleks loodud Aruannete ehitaja kasutamisega. Aruannete ehitajas loodud algselt 6 aruande malli (read-only), mille baasil võimalik Süsteemi andmete alusel luua erinevaid aruandeid vastavalt vajadusele.

 

3. Sisene alalõiku "Aruanded", vali seal alamlõik "Mallid" ja kliki seal sobivale standardsele aruande alusmallile või mõnele nende baasil eelnevalt loodud sobivale valmis aruandele struktuuris, mida soovid malliks võtta uue aruande aluseks.

 

4. standardseid aruande alusmalle ei ole võimalik muuta . Nende baasil loodud aruandeid saab aga nii kopeerida uue aruande aluseks kui ka nendest endist otse uusi aruandeid luua.

 

5. Vali klikiga (näiteks) aruande mall "Laevakülastuse põhine" ja avanenud malli vormis:

- aruande vaatamiseks kliki nupule "Vaata aruannet" (ekraani ülemises paremas nurgas).

- või aruande kopeerimiseks kliki nupule "Kopeeri aruanne" (ekraani alumises paremas nurgas).

 

6. Kliki nupule "Kopeeri aruanne" ja Aruande malli koopia avaneb nüüd juba Aruannete Ehitaja sees ja sellest on võimalik luua uut Aruannet.

 

7. Uue aruande loomine (näite aluseks võetud LK põhine aruande tüüp)

Saki all "Aruanne", Infoblokis "Aruanne":

- sisesta loodavale uuele aruandele nimetus mõlemas keeles, väljadele Nimetus (et) ja Nimetus (en);

- vali klikiga kuhu soovid loodavat aruannet struktuuris paigutada (ilma selleta ei ole võimalik aruannet salvestada). Salvesta uus loodud aruanne nupuga save. Salvestamise protsessi võimalik teostada astmete kaupa andmete sisestamisel või korraga pärast tegevuste lõpetamist.

 

7.1. Vali, kuidas soovid uues loodavas aruandes andmeid näha:

"Grupeerimine" - vali klikiga, kuidas soovid andmeid grupeerida Kokku või Pivot`ina, juhul jätad "Ei ole valitud", siis andmete grupeerimist ei toimu;

"Rida KOKKU" - read kokku "jah" - aktiveeri väli; "ei" - jäta väli aktiveerimata;

"Tulp KOKKU" - tulbad kokku "jah" - aktiveeri väli; "ei" - jäta väli aktiveerimata;

"Andmeväljad" - vali klikiga, kas andmeväljad näidata Horisontaalselt või Vertikaalselt (ainult juhul, kui valitud grupeerimine "Pivot").

 

 

 

aruanne21

 

7.2. Seadista aruande filtrid (infoblokk "Filter")

Esimesed 4 rida - ajafilter (võimalik parameetrid sisestada väljadele käsitsi või kasutada selleks ajafiltri automaatse seadistamise funktsiooni, mis asub infobloki all "Filtri auto. kuupäev".

Järgmised read on antud infoblokis on aruande malliga seotud parameetrid, millistele võimalik filtreid seadistada.

Vali, kas ja milliseid filtreid soovid loodavas aruandes kasutada:

- lahter "Sisse lülitatud" - lahtri aktiveerimisel tekib loodava aruande päisesse filter, milles võimalik andmete vaatamiseks parameetreid vahetada.

- lahter "Fikseeritud" - lahtri aktiveerimisel tekib loodava aruande päisesse filter, milles ainult fikseeritud parameetritega filter.

- Juhul kui filtreid üldse mitte aktiveerida genereerib Süsteem valitavatest andmetest lihtsalt "sileda üldaruande".

 

7.3. Infoblokk "Filtri autom. kuupäev" kujutab endast ajafiltri automaatse seadistamise funktsiooni.

ajafilter

Filtri aktiveerimiseks:

määra ära millisest hetkest alustada arvestust

lahter "Alates " - sisesta klikiga valikust vajalikule parameetri reale arvestuse ajaline väärtus ("Alates tunnist", "Alates päevast", "Alates nädalast", "Alates kuust", "Alates aastast") alates hetkest 0.

lahter "Ajaline nihe (kuudes)" - sisesta käsitsi vajalikule parameetri reale arvestuse ajaline väärtus, juhul kui kuust minevikus siis "-arv" ja juhulkui tulevikus siis lihtsalt "arv", lahter sisestamisel üle lugeda (lahter täita ainult juhul kui eelnevalt valitud parameeter "Alates kuust")

lahter "Ajaline nihe" - sisestatakse alati formaadis 5d 3h 30m, mis tähendab 5 päeva 3 tundi ja 30 min (juhul kui sisestada mittestandardsed ajalised ühikud näit. 300m, siis Süsteem muundab nad ise automaatselt arusaadavateks ühikuteks e. 5h)

Juhul kui filtreid üldse mitte aktiveerida genereerib Süsteem valitavatest andmetest lihtsalt "sileda üldaruande".

 

Näide: kui vaja valida Alates eelmise kuu 3.kuupäevast:

Vali lahtisse "Alates" - "Alates kuust" (s.t. jooksva kuu esimesest päevast);

sisesta lahtrisse "Ajaline nihe (kuudes)"- -1 (s.t. eelmise kuu esimene päev);

sisesta lahtrisse "Ajaline nihe" - 2d (s.t. 3.kuupäev)

ajafilter2

 

7.4. Seadista ära aruandesse väljatoomiseks vajalikud andmeväljad

vali konkreetsete andmete (lahter "Väli") esitamise moodus

- "Reas" - näita andmed reas

- "Tulbas" - näita andmed tulbas

- "Ei ole valitud" - ära näita antud andmeid üldse.

parameeter "Kogus" - "näita" - aktiveeri väli; "ära näita" - jäta väli aktiveerimata.

lahter "Positsioon" - sisesta vajalikule parameetri reale tema esitamise asukoht aruandes (number),

lahter "Vahekokkuvõte" - sisesta vajalikule parameetri reale, kas vaja näidata vahekokkuvõtet või mitte ("näita" - aktiveeri väli; "ära näita" - jäta väli aktiveerimata)

 

8. Aruande tulemuse vaatamiseks, kliki vajadusel alati nupule "Vaata aruannet" paremal ülemisel äärel. Tagasipöördumiseks loodava aruande malli, kliki nupul "Muuda aruannet", mis ilmub ülemisele paremale äärele.

 

Näide:

aruanne41

 

Vajadusel võimalik loodud aruanne eksportida koheselt Excel´isse klikiga nupul "Saada Excel`isse" (salvesta aruanne kasutatava tööjaama kõvakettale ja kasuta järgnevalt lisaks Excel´i võimalusi aruande muutmiseks).

 

9. Määra aruandele vaatamise õigused, milleks kliki järgnevalt Aruande vormi sakile "2.Õigused"

 

Aruandele võimalik määrata:

9.1. Rolli põhised vaatamisõigused - aktiviseeri väli vastava Kasutaja rolli rea lahtris "Aktiivne roll".

 

rights1

 

9.2. Organisatsiooni põhised vaatamisõigused - sisesta lahtrisse "Organisatsioon" soovitava Organisatsiooni nimi või selleosa ja vali järgnevalt klikiga valikust sobiv ning Organisatsioon sisestub aruande õigustatud vaatajate nimekirja (infoblokk Organisatsioonid).

 

rights2

 

9.3. või siis Rolli ja Organisatsiooni põhised õigused korraga - teosta järjest tegevused 9.1. ja 9.2. aruande õiguste määramisel.

 

10. Salvesta oma tegevused alati nupuga save.