Abifunktsioonid

Navigation:  (c)ONE tarkvara lühikirjeldus >

Abifunktsioonid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemi mugavamaks käsitsemiseks loodud abifunktsioonid ja võimalused:

 

1. Aktiivse nimekirja sees liikumine

 

nupud - Funktsionaalsed nupud, mille abil võimalik liikuda aktiivse nimekirja sees eelmisele või järgmisele kirjele nimekirjas, ilma otsese ümberlülitamise vajaduseta nimekirjale (ei pea kasutama Süsteemi menüüd, või Teed).

 

2. Rippvalik

 

Näide:

valik

 

Süsteemi eelnevalt sisestatud konkreetsed parameetrid, millistest annab konkreetsele andmeväljale sisestamiseks valida ainult ühe vajaliku. Avada valik nupust ja parameetri sisestamiseks andmeväljale klikkida vajalikule kirjele valikus.

 

3. Filtrid ja sorterid

Kõikide tabelite ja loetelude päistesse programmeeritud filtrid, mille parameetrite aktiveerimisel on võimalik valida operatiivseim tee otsitava info leidmiseks. Info leidmiseks aktiveerida vajalikud Filtri parameetrid (sisestada soovitud parameetrid) ja Filtri käivitamiseks klikkida järgnevalt nupul nupp3 või siis Filtri enda hallil taustal.

 

filter

 

Kasutusel kolme tüüpi Filtrid:

 

a. Ainult käsitsi parameetrite sisestusega

 

Soovitavat parameetrit võimalik Filtri väljale sisestada ainult käsitsi. Järgnevalt käivitada filter.

 

Näiteks:

filter5

 

b. Otsi funktsiooniga

Kasutamiseks sisestada väljale soovitud nimetus (korraga ainult üks sõna) või nimetuse osa.

 

Antud funktsiooni rakendamisel, reastuvad leitud objektid nii, et konkreetselt otsimiseks sisestatud nimetus on alati nimekirja ülemises osas (kui liitega siis ka tähestiku järjekorras). Sisestamiseks klikkida vajalikul parameetril

 

Näiteks:

filter2

 

NB!

- Kasutajate nimekiri

Võimalik otsida nii Eesnime-, Perekonnanime kui ka mõlema korraga, kas siis täielikult või osaliselt filtrisse sisestamisega.

 

- Laevade nimekiri (Laevaregister)

Juhul kui otsida nimekirjast laeva, mille nimi koosneb mitmest eraldi osast (mitte ühest sõnast), tuleb jälgida otsitava laeva nime sisestamise korrektsust filtrisse (õiged tähed; tühikud peavad olema paigas, jms) - vastasel juhul nime ei leita. Samuti on positiivsuse otsingutulemuse eelduseks on see, et otsitava Laeva nimi on sarnaselt korrektselt sisestatud Süsteemi Laevaregistrisse (Laeva andmed peavad olema üle kontrollitud/kinnitatud VA poolt)

 

c. Kalender-tüüpi

Kus võimalik valida aeg avanevas Kalendris vajalikul kuul, kuupäeval klikkides.

 

Näiteks:

filter3

 

Samas võimalik aega parandada järgnevalt lahtris käsitsi. Selleks kaks moodust:

Sisestada uued numbrid otse teiste olemas olevate asemele, salvestada;

Või kasutada selleks klaviatuuri klahve nool1 ja nool2, salvestada.

Selleks tuleb eelnevalt hiire vasaku klahvi vedamisega aktiveerida konkreetne parameeter filter4 ja järgnevalt kasutada eelpool nimetatud

klavituuri klahve vastavalt vajadusele. Lisaks on Kalendri juurde programmeritud nupp "Tänane Kuupäev", millel klikkimisega pöördub Kalender hetkel olevasse aega (klikkimisel sisestub väljale hetke kuupäev ja kellaaeg). Korrigeerimise vajadusel võimalik kasutada eelpoolmainitud võimalusi klaviatuuriga.

 

NB! Otsingu käivitamisel veenduge alati enne, et Filtri teised mittevajalikud väljad oleksid deaktiveeritud (tühjad)!

 

Sorterid:

Kõik Süsteemis kasutuses olevad informatiivsed tabelid, sisaldavad päistes sortereid, mille abil on võimalik tabeleid/nimekirju vaadata „erinevate nurkade alt” neile klikkides vastava lahtri päises. Sorter töötab tähestiku alusel:

sorter2 - sorter ei ole aktiivne (vaikimisi esitatakse andmed nimekirjas vastavalt nende sisestamise ajale - viimasena sisestatud andmed kõige viimased);

 

alla ja yles  - tähestiku abil sisestatud informatsiooni saab tabelites vaadata tähestiku järjekorras kas A-Z või Z-A ning juhul kui info sisestatud lisaks ka numbrite alusel siis 0 - ∽ ja ∽ - 0 (esimesena arvestustatakse sellisel juhul alati numbripõhist infot, sarnaselt Excel´i sorterile).

 

 

NB! Sortereid korraga paralleelselt aktiveerida ei saa: informatsioon tabelis avaneb alati viimase aktiviseeritud sorteri alusel (või siis vaikimisi kujul).

 

 

4. Back to ja Forward funktsioon

 

forward - töötavad veebilehitseja enda nupud Back to ja Forward. Samuti on funktsioon dubleeritud ka Süsteemi ülemises paremas ääres eraldi nuppudega back .

 

Süsteemis võimalik alati minna otse tagasi eelmise kasutatava ekraanivormi juurde, ilma menüüd kasutamata.

 

5. Teel töötab Vaadete sisuabi

 

Suunates kursori Teel asuvale suvalisele Vaatele, ilmub selle juurde infoblokk selles sisalduva lühiinfoga - see võimaldab vajadusel operatiivselt leida vajaliku vaate Teel.

 

 

6. Dokumentide üles laadimine Süsteemi

 

clip0003 - nupp dokumentide Üles laadimiseks kasutatavast tööjaamast Süsteemi

 

standardne lahendus faili Üles laadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettalt.

 

lisa

 

7. Uue kirje (Vaate) sisestamine

 

Süsteemis loodud mitmed ekraanivormid konkreetse informatsiooni salvestamiseks. Vajaliku uue ekraanivormi loomiseks klikkida add , vastava tabeli päises.

 

Ilmub dialoog

uus2

 

Jah        - Süsteemi salvestub uus vastav (tühi) ekraanivorm

Ei        - tagasipöördumine eelneva seisukorra juurde (uut Vaadet Süsteemi ei looda)

 

Salvestada saab ekraanivormi, millel on täidetud vähemalt kõik täitmiseks kohustuslikud väljad (*). Vastasel juhul ilmub allpool näidatud veateatis.

 

Näide:

viga

 

 

8. Ekraanivormis muudetud andmetega väljade eristamine Süsteemis jooksvalt

 

Kõik ekraanivormis muudetud andmetega väljad tuuakse "ekraani ülelugemisel" välja kollase taustaga.

 

muudetud2

 

 

9. Pikkade veateadete kirjete vaatamine

 

Juhul kui veateate tekst pikem kui ekraanile laiuses mahtuv 1 kirjerida, siis see lühendatakse ... abil. Täisteksti vaatamiseks suuna lihtsalt kursor kirjele ja see avaneb koheselt täistekstina.